Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Otydligheter i 13 kap. 16 § PBL

  I samband med de lagändringar (SFS 2017:424) som trädde i kraft den 1 juli 2017 i plan- och bygglagen, PBL, uppstod en otydlighet i lagen. Det rör sig om en motstridighet mellan andra och tredje stycket i 13 kap. 16 § PBL.

 • Nyhet, Kommunexempel på riskhantering

  Boverkets tema i PBL kunskapsbanken om "Hälsa, säkerhet och risker" har utökats med kommunexempel. Läs bland annat om hur farlig godstrafik och Sevesoanläggningar hanteras när en rad nya detaljplaner ska tas fram i Norrköping. Boverket tar inte ställning i sak, utan presenterar en blandning av intressanta och komplexa planeringssituationer.

 • Nyhet, Detaljplanekravet

  Boverket har utökat sin vägledning med en text om detaljplanekravet.

 • Nyhet, Planbestämmelser för användning av kvartersmark

  Boverket har publicerat ny vägledning till det allmänna rådet om planbestämmelser (DPB BFS 2014:5). De nya texterna handlar om planbestämmelser för kvartersmark, vilket till exempel kan vara bostäder, detaljhandel eller industri. De nya vägledningstexterna beskriver vad som avses med de olika användningarna, vad som ingår och vad som kan räknas som komplement. I texterna beskrivs också hur användningarna ska betecknas och hur de kan preciseras.

 • Nyhet, Ändringar i PBL och PBF, ikraftträdande 1 juli 2017

  Den 1 juli 2017 ändrades plan och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringarna gällde bland annat fler bygglovsbefriade åtgärder, Länsstyrelsens planeringsbesked till kommunen samt delegation av beslut om detaljplaner.

 • Nyhet, Ändrade riktvärden för trafikbuller

  Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en ändring av riktvärdena i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ändringen träder ikraft den 1 juli 2017 och från och med det datumet kommer de nya riktvärdena kunna tillämpas på ärenden som har påbörjats efter 2 januari 2015.

 • Nyhet, Kompletterade allmänna råd VÄS 3

  Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga (VÄS) har ändrats (BFS 2017:4).

 • Nyhet, Webbseminarium lagändringar 1 juli 2017

  Den 28 juni sänder Boverket ett webbseminarium som belyser lagändringar samt ändrade regler i Boverkets byggregler som börjar gälla 1 juli 2017.

 • Nyhet, Planbestämmelsekatalogen uppdateras eftermiddagen 18 maj

  Under uppdateringen kommer det inte vara möjligt att söka i planbestämmelsekatalogen. Uppdateringen sker mellan kl 15.00 - 19.00 den 18 maj.

 • Nyhet, Frågor & svar om byggregler för bostäder för nyanlända

  Boverket har sammanställt frågor och svar angående vilka byggregler som gäller för bostäder för nyanlända.

Sidansvarig: Webbredaktionen