Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Ändringar i PBL och PBF, ikraftträdande 1 juli 2017

  Den 1 juli 2017 ändras plan och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringarna gäller bland annat fler bygglovsbefriade åtgärder, Länsstyrelsens planeringsbesked till kommunen samt delegation av beslut om detaljplaner.

 • Nyhet, Kompletterade allmänna råd VÄS 3

  Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga (VÄS) har ändrats (BFS 2017:4).

 • Nyhet, Webbseminarium lagändringar 1 juli 2017

  Den 28 juni sänder Boverket ett webbseminarium som belyser lagändringar samt ändrade regler i Boverkets byggregler som börjar gälla 1 juli 2017.

 • Nyhet, Ändrade riktvärden för trafikbuller

  Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en ändring av riktvärdena i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ändringen träder ikraft den 1 juli 2017 och från och med det datumet kommer de nya riktvärdena kunna tillämpas på ärenden som har påbörjats efter 2 januari 2015.

 • Nyhet, Planbestämmelsekatalogen uppdateras eftermiddagen 18 maj

  Under uppdateringen kommer det inte vara möjligt att söka i planbestämmelsekatalogen. Uppdateringen sker mellan kl 15.00 - 19.00 den 18 maj.

 • Nyhet, Frågor & svar om byggregler för bostäder för nyanlända

  Boverket har sammanställt frågor och svar angående vilka byggregler som gäller för bostäder för nyanlända.

 • Nyhet, Webbseminarium om tidsbegränsade bygglov

  Sedan den 1 maj finns nya regler om tidsbegränsade bygglov för bostadshus. Den 23 maj klockan 14-16 direktsänder vi ett webbseminarium som belyser reglerna om tidsbegränsade bygglov i sin helhet. Nyheter om vägledning i BBR och EKS och om PBL-utbildning presenteras också.

 • Nyhet, Ny vägledning om hälsa, säkerhet och risker

  Dagens samhällsplanering kan i vissa fall innebära att människor utsätts för risker när det gäller hälsa och säkerhet. Syftet med denna vägledning är att ge stöd vid planläggning och byggande i områden som kan påverka hälsan, säkerheten och risken för att råka ut för olyckor.

 • Nyhet, Tidsbegränsat bygglov för bostäder, lagändring i PBL ikraftträdande 1 maj

  Den 1 maj 2017 börjar en ny lagparagraf gälla i plan- och bygglagen, PBL, 9 kap. 33 a §. Den handlar om tidsbegränsade bygglov för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder.

 • Nyhet, Ny vägledning förenklar tillämpningen av reglerna i BBR och EKS

  Vägledningarna i PBL kunskapsbanken har tagits fram för att underlätta förståelsen och tillämpningen av Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, EKS. De behandlar bland annat ämnena brandskydd, energi, tillgänglighet och konstruktion.

Sidansvarig: Webbredaktionen