Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Ny vägledning om hälsa, säkerhet och risker

  Dagens samhällsplanering kan i vissa fall innebära att människor utsätts för risker när det gäller hälsa och säkerhet. Syftet med denna vägledning är att ge stöd vid planläggning och byggande i områden som kan påverka hälsan, säkerheten och risken för att råka ut för olyckor.

 • Nyhet, Tidsbegränsat bygglov för bostäder, lagändring i PBL ikraftträdande 1 maj

  Den 1 maj 2017 börjar en ny lagparagraf gälla i plan- och bygglagen, PBL, 9 kap. 33 a §. Den handlar om tidsbegränsade bygglov för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder.

 • Nyhet, Ny vägledning förenklar tillämpningen av reglerna i BBR och EKS

  Vägledningarna i PBL kunskapsbanken har tagits fram för att underlätta förståelsen och tillämpningen av Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, EKS. De behandlar bland annat ämnena brandskydd, energi, tillgänglighet och konstruktion.

 • Nyhet, Ursäkta röran - ombyggnad pågår!

  Den 25 april utökas PBL kunskapsbanken med vägledning om Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Under eftermiddagen och kvällen den 24 april kan det därför förekomma störningar på webbplatsen. Vi hoppas du har överseende med detta.

 • Nyhet, Guiden för sanktionsberäkningar har uppdaterats

  Uppdateringen innebär att byggsanktionsavgiften beräknas till högst 25 prisbasbelopp i de fall den ska halveras.

 • Nyhet, PBL kunskapsbanken utökas

  Den 25 april är det premiär för Boverkets Byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, EKS, på PBL kunskapsbanken. Informationen på PBL kunskapsbanken är numera mer samlad och grundlig och innehåller alltså förutom plan- och bygglagen även BBR och EKS.

 • Nyhet, Så tillämpades plan- och bygglagen 2016

  2016 fick tolv kommuner nya kommunomfattande översiktsplaner och majoriteten av detaljplanerna togs fram enligt den nya planprocess som är tänkt att användas. Det är ett av resultaten från Boverkets årliga uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning som nyligen redovisats till Näringsdepartementet.

 • Nyhet, Utökad vägledning om tidsbegränsat bygglov och bygglov för ändamål av säsongskaraktär

  Boverket har uppdaterat texterna i PBL kunskapsbanken om tidsbegränsat bygglov samt bygglov för ändamål av säsongskaraktär.

 • Nyhet, Tidplan för Boverkets föreskrifter om näranollenergibyggnader

  Vad gäller fram till dess att BBR ändras? Tillämpningsföreskrifterna genom ändringar i BBR planeras träda i kraft den 1 juni 2017. Fram till dess ska nu gällande regler om energihushållning tillämpas.

 • Nyhet, Länsstyrelsens tillsyn

  Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar att bevaka vissa statliga och mellankommunala intressen. När kommunen har fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska länsstyrelsen inom tre veckor besluta om planen ska överprövas eller inte. Boverket har tagit fram en vägledningstext om Länsstyrelsens tillsyn.

Sidansvarig: Webbredaktionen