Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning

Boverket har årligen i uppdrag att följa hur tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen utvecklas. Uppföljningen riktar sig främst till regeringen, länsstyrelser och kommuner, men även till andra som är intresserade av att följa aktuella tendenser kring tillämpningen inom plan- och byggområdet i landet. Här redovisas en samlad bild av utvecklingen under 2015.

Statistiken för 2015 visar bland annat följande:

  • 12 beslut om att anta översiktsplaner vann laga kraft under 2015 och 30 procent av de gällande översiktsplanerna är nu antagna 2012 eller senare.
  • Färre detaljplaner har antagits jämfört med tidigare års mätningar och minskningen är fördelad över landet.
  • Andelen lov och förhandsbesked som överklagas ligger fortsatt lågt på omkring 3 procent.

I menyn hittar du den fullständiga redovisningen uppdelat i rubrikerna Statistik, Uppföljningsteman, Spaningar och Uppföljning tillsyn. Du hittar tidigare års rapportering under rubriken Tidigare uppföljning. Under Relaterad information finns direktlänkar till utvalda statistikavsnitt samt öppna data.

Så går uppföljningen till

Enligt plan- och byggförordningen och regleringsbrevet ska Boverket följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från plan- och bygglagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Uppföljningen rapporteras årligen till Näringsdepartementet i mitten av april och i samband med det publiceras resultatet tillsammans med öppna data.

Underlaget till uppföljningen hämtas till stor del från Boverkets årliga plan- och byggenkäter som besvaras av länsstyrelser och kommuner. Länsstyrelserna besvarar frågor som rör tillämpningen av plan- och bygglagens regler om översiktsplanering, detaljplanering, lov och byggande och tillsyn. Länsstyrelserna redovisar svar på både läns- och kommunnivå. Genom enkäterna sker också länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 44 i deras regleringsbrev för 2015, som handlar om bygglovsbefriade åtgärder samt strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Utöver dessa enkäter har länsstyrelserna besvarat en särskild enkät gällande handläggningstider för överklagade planer respektive lov. Detta är länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 46 i deras regleringsbrev för 2015. Boverkets och Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015 finns att ta del av under rubriken Dokument i Relaterad information.

I enkäten till kommunerna fångas ärenden som inte når länsstyrelserna upp. Det handlar till exempel om antal planbesked, inkomna och avgjorda ärenden om lov och förhandsbesked och kommunernas arbete med tillsyn.

Uppföljningen bygger även på erfarenhetsutbyten och uppföljning från Boverkets övriga verksamhet inom plan- och byggområdet. Tendenser uppmärksammas exempelvis via inkomna frågor och via olika diskussionsforum med kommuner och länsstyrelser.

Osäkerheter i underlaget

För 2015 har alla 21 länsstyrelser besvarat enkäterna, vilket alltså innebär en svarsfrekvens på 100 procent. Av kommunerna är det 267 av 290 som besvarat enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 92 procent. Det finns en viss osäkerhet kring kvaliteten på de svar som inkommit genom enkäterna, framförallt när det gäller de frågor som besvarats av kommunerna. Här varierar svarsfrekvensen på frågorna, vilket gjort att resultatet i många fall har räknats upp för att kunna jämföras med det underlag som rapporterats av länsstyrelserna. Några större jämförelser mellan olika län går därför inte att göra för alla frågor, men statistiken ger en indikation på den utveckling som skett under året.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej