Skapa goda mötesplatser  - sök investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder. Den 1 februari 2017 trädde en ny förordning i kraft som ersatte tidigare gällande förordning. Samtidigt har regeringen tillskjutit ytterligare medel, 5 miljoner kronor för 2017.

Påbörja inte en ny- till- eller ombyggnad innan ni vet om ni beviljats bidrag. Endast om det finns synnerliga skäl får denna typ av projekt påbörjas före det att ansökan prövats.

Vad är allmänna samlingslokaler?

Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas allsidigt. De ska vara lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT-NTOs lokaler, Folkets hus och andra föreningsdrivna lokaler. De föreningsdrivna samlingslokalerna utgör viktiga mötesplatser både på landsbygden och i städerna.

Vem kan få bidrag?

Investeringsbidraget kan ges till ideella föreningar samt stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte, är fristående från en kommun eller kommunala företag och som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering. Boverket ska särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Prioriteringen gäller främst i storstäderna och lokaler för ungdomar.

Vid bedömningen av vilka bostadsområden som är socioekonomiskt utsatta ska hänsyn tas till förvärvsfrekvensen i området, till andelen mottagare av försörjningsstöd och till andelen elever som avslutat årskurs 9 utan behörighet till något av gymnasieskolans nationella program.

Den sökande ska äga sin lokal eller ha ett nyttjanderättsavtal. Det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen, som ska ha en god standard eller få det genom det aktuella projektet.

Vad kan man få bidrag till?

Investeringsbidraget kan sökas för:

 • åtgärder som höjer lokalens standard
 • nybyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal
 • vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till       exempelvis uppvärmningssystem eller avloppshantering.
 • åtgärder som förbättrar tillgängligheten för personer med en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning. Exempel på det är:  
  • installation av hörselslinga och akustikplattor
  • anpassning av hygienutrymme och dörrpassager
  • kontrast- och varningsmarkeringar för synskadade
  • hjälpmedel som underlättar orienteringen i lokalen, exempelvis Pictogram
  • installation av ramp, lyftplatta eller hiss
  • parkeringsplats för rörelsehindrad.

Däremot ges inte bidrag för upprustning och reparationer som kan räknas till det löpande underhållet av lokalen.

Hur stort är bidraget?

Investeringsbidrag kan lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden.

För att få bidrag för köp, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller standardhöjande reparation krävs att kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent av kostnaden.

För tillgänglighetsskapande åtgärder kan sökanden få bidrag till hela kostnaden, dock högst 200 000 kronor.

Det årliga anslaget för investeringsbidraget är begränsat, vilket innebär att Boverket måste göra en prioritering mellan de ansökningar som har kommit in. Att ett projekt uppfyller kraven är alltså inte en garanti för att få bidrag.

Hur går det till att göra en ansökan?

Bidrag söks hos Boverket senast den 1 december varje år. Ansökan om bidrag ska göras på en särskild blankett som ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Den sökande som är medlem i någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker eller Våra Gårdar, kan få hjälp i processen av en byggnadshandläggare på sin respektive organisation.

När fattas bidragsbesluten?

Boverkets Samlingslokaldelegation beslutar hur det årliga anslaget ska fördelas. Beslutet fattas senast den 31 maj varje år. Vilka projekt som tilldelats bidrag annonseras här på Boverkets webbplats snarast möjligt efter det att beslutet är klart. Inom två till tre veckor därefter får den sökande ett skriftligt beslut, som även innehåller de villkor som gäller för det enskilda projektet.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut när projektet är färdigställt, besiktat och sökanden har lämnat in en redovisning till Boverket.

Hur ska projektet redovisas?

De byggnadsarbeten som omfattas av projektet ska besiktas av en besiktningsman som Boverket godkänt. Godkända besiktningsmän är:

 • kontrollansvarig (KA),
 • sakkunnig funktionskontrollant (OVK)
 • ackrediterad hisskontrollant
 • sakkunnig inom tillgänglighet, brand eller kulturvärden.

I "Relaterad information" finns en länk till en sökfunktion för att hitta certifierade personer som kan utföra besiktning av ert byggprojekt.
Besiktningsprotokollet ska visa att nödvändiga kontroller genomförts och att byggnadsprojektet uppfyller kraven i gällande bygglagstiftning. Besiktningsprotokollet ska skickas in tillsammans med slutredovisningen.

Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren för bidraget i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet.

Går det att överklaga beslut?

Boverket ska besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om de förutsättningar för projektet som låg till grund för beslutet inte längre finns. Ett sådant beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Boverket kan i vissa fall återkräva ett redan utbetalt bidrag. Ett beslut om återkrav kan inte överklagas. Det går inte heller att överklaga ett beslut om fördelning av det årliga anslaget för investeringsbidraget, eller eventuella villkor som är förenade med bidragsbeslutet.

Riksorganisationer

Folkets hus och parker, Våra Gårdar och Bygdegårdarnas riksförbund är
riksorganisationer som Boverket samarbetar med, kring bidragen till allmänna samlingslokaler. Nedan finns kontaktinfo till organisationernas byggnadshandläggare, som kan hjälpa sina medlemmar i ansökningsprocessen.

Andra bidragsgivare

Den förening som har en lokal som kanske inte uppfyller Boverkets kriterier för allmänna samlingslokaler, kan få tips om andra bidrag hos nedanstående organisationer.

Vem gör vad?

Boverket

Boverkets logotyp

Boverkets enhet för Styrmedel och Fastighetsekonomi handlägger bidragsansökningar och administrerar stöden. Det är handläggarna här som tar fram beslutsunderlagen till Samlingslokaldelegationen, som sedan avgör hur investeringsbidragen ska fördelas.

Boverket beslutar om utbetalningar av bidraget när ett projekt är färdigställt. Det är Boverket som kan godkänna vissa förändringar och tidsförlängningar i ett projekt som redan beviljats bidrag.

Boverket godkänner också de besiktningsmän som ska anlitas i projekten.

Boverkets samlingslokaldelegation

Allmän bild på personer i möte

Boverkets samlingslokaldelegation är den instans som beslutar om fördelningen av investeringsbidrag och utvecklingsbidrag till allmänna samlingslokaler, samt om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler. Delegationen tar också beslut i vissa principiellt viktiga frågor som rör stöden. Samlingslokadelegationen består av en ordförande och högst åtta ledamöter, vilka alla är förordnade av regeringen.

Eftersom anslaget är begränsat kan inte alla beviljas bidrag utan de aktuella projekten måste ställas mot varandra vid bedömningen. I den processen behöver flertalet aspekter vägas in.

Samlingslokaldelegationen är sammansatt för återspegla en mångfald av kompetenser, intressen och verksamhetsområden i landet som helhet. Det ska ge förutsättningar för att många olika infallsvinklar beaktas vid fördelningen avbidrag.

Här kan du se vilka personer som för närvarande ingår i Boverkets samlingslokaldelegation:

 • Anders Castberger, senior adviser, Trollhättan
 • Gabriel Ehrling, journalist och förläggare, Avesta
 • Agne Hansson, ämneslärare, Gamleby
 • Pernilla Luttropp, organisationskonsult, Stockholm
 • Gunilla Mejegård, utvecklingsexpert, Karlshamn
 • Murat Solmaz, projektledare LSU, Stockholm
 • Cathrin Vestergren, avdelningschef Umeå kommun, Umeå
 • Monica Widnemark, kommunalråd, Lessebo (ordförande)
 • Erik Åström, sakkunnig Statens kulturråd, Stockholm

 

Kommunen

Allmän logotyp på myndigheter

Den kommun där lokalen ligger måste gå in med ett bidrag om minst 30 procent av kostnaden för att ett projekt ska kunna få investeringsbidrag. Det kommunala bidraget kan inte ersättas av andra bidragsmedel till den aktuella föreningen, till exempel verksamhetsbidrag.

Beslutet om kommunens bidrag kan inte överlåtas till ett kommunalt bolag eller liknande. I vissa län finns fonderade bygdemedel som förvaltas av länsstyrelsen. Sådana bygdemedel kan i vissa fall motsvara den kommunala medfinansieringen.

Om ansökan enbart gäller tillgänglighetsskapande åtgärder i en samlingslokal krävs inte kommunal medfinansiering. l vissa län finns fonderade bygdemedel som förvaltas av länsstyrelsen. Sådana bygdemedel kan i vissa fall motsvara den kommunala medfinansieringen.

Om ansökan enbart gäller tillgänglighetsskapande åtgärder i en samlingslokal krävs inte kommunal medfinansiering.

Riksorganisationer

Allmän bild på personer

Många föreningar som driver verksamhet i egna lokaler är anslutna till någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker eller Våra Gårdar. Där finns en omfattande kompetens samlad rörande allmänna samlingslokaler, både i byggnadsfrågor och beträffande den verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Den förening som är medlem i någon av riksorganisationerna kan där få stöd och hjälp att genomföra ett byggnadsprojekt, av den byggnadskonsult som finns på respektive organisation. Byggnadskonsulten hjälper även till att upprätta de handlingar som behövs när man vill söka ekonomiskt bidrag från Boverket.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej