Statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Bidraget kan sökas senast den 1 oktober varje år och cirka 3,6 miljarder fördelas de två första åren. Ansökningsperioden för 2016 avslutades den 1 oktober. Boverket beviljade den 21 november bidrag till berättigade kommuner. Ansökningsperioden för 2017 påbörjas den 1 augusti och pågår fram till den 1 oktober 2017. Boverkets handlägger bidragsansökningar och administrerar bidraget.

2016 fick 111 kommuner 1,84 miljarder i statsbidrag för ökat bostadsbyggande I "Relaterad information" finns en länk till en nyhet om statsbidrag och i dokument finns en pdf där alla kommuner som fått bidrag räknas upp.

Det här är en översiktlig information om vem som har rätt att söka bidrag, de villkor som gäller för bidrag och hur man ansöker. För att få en fullständig bild av de regler som gäller för bidraget behöver ni tillgång till förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Länk finns i "Relaterad information".

Villkoren för bidraget är:

  • Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. Tolvmånadersperioden är den 1 augusti föregående år och tolv månader framåt.
  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).
  • Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ som fått uppehållstillstånd. Tolvmånadersperioden är den 1 juli föregående år och tolv månader framåt.
  • Folkbokföringsadressen den 31 juli är utgångspunkten. De nyanlända ska även omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).

Cirka 3,6 miljarder fördelas under två år

Statsbidrag till kommuner som ansöker och uppfyller villkoren är totalt 1,85 miljarder kronor för 2016 och för 2017 beräknas bidraget bli 1,8 miljarder kronor och därefter 1,3 miljarder kronor årligen. Bidraget kommer senare att fördelas mellan bidragsberättigade kommuner.

Syftet med bidraget

Mot bakgrund av den snabbt ökande asylinvandringen och det ökade behov av bostäder den leder till i landets kommuner inför bidraget för att få till stånd ett ökat bostadsbyggande.

Vem kan få bidraget

Alla kommuner som uppfyller de villkor som ställs har rätt till bidrag. Kommunen måste dock ansöka om bidrag hos Boverket.

Bidragets storlek

Vid ansökningstillfället går det inte att beräkna hur stort bidrag en kommun kan komma att få. Det bidrag som varje bostad genererar beror på hur många bostäder, i hela landet, det ska fördelas mellan.

Det i sin tur beror på hur många av landets 290 kommuner som söker och är berättigade till bidrag, hur många bostäder det lämnat startbesked till under den aktuella perioden och hur många nyanlända som fått uppehållstillstånd under perioden och som finns folkbokförda i dessa kommuner.

Hur beräknas bidraget

Utgångspunkten är att varje bostad (startbesked) som tillkommer genererar en andel av stödet. Denna andel är oberoende av storlek eller typ av bostad. En stor bostad genererar inte ett större stöd än en liten och en villa genererar ett lika stort stöd som en hyres- eller bostadsrätt. Hela anslaget kommer att fördelas till alla kommuner som har ansökt om bidrag och uppfyller de kriterier förordningen ställer.

Stödet är  uppdelat i två olika potter och stödnivån skiljer sig.  Stödet från pott A är större än det som fördelas från pott B.

Fördelning ur pott A

Pott A utgör 60 procent av den totala stödsumman (1,1 miljarder kronor av 1,85 miljarder kronor för 2016). Potten fördelas mellan de bostäder som motsvarar ett behov av bostäder hos nyanlända i kommunen, som fått uppehållstillstånd mellan juni föregående år och juli innevarande och som fanns folkbokförda i kommunen den 31 juli.

Behovet av bostäder för nyanlända beräknas genom att man delar antalet nyanlända med den genomsnittliga hushållsstorleken i Sverige (för nuvarande 2,2 personer). Det tal man får fram används som referenstal för bostadsbehovet bland de nyanlända. Boverket hämtar in de uppgifter som behövs för beräkningen av referenstalet från Statistiska centralbyrån, SCB.

Illustrtion med hus och människor.
Om referenstalet är lika med eller mindre än antalet bostäder som fått startbesked så beräknas stödet på referenstalet. Illustration: Boverket
En illustration med hus och människor. Illustration:
Om referenstalet är större än antalet bostäder som fått startbesked så beräknas stödet efter antalet bostäder. Illustration: Boverket

Fördelning ur pott B

Pott B utgör 40 procent av stödsumman (740 miljoner kronor av 1,85 miljarder kronor för 2016). Denna pott fördelas mellan de bostäder som byggs utöver behovet hos de nyanlända det vill säga de bostäder som inte får stöd från pott A.

En kommun kan få stöd från både pott A och pott B samtidigt.

Hur ansöker man om statsbidrag?

Statsbidraget söks hos Boverket senast den 1 oktober varje år. Ansökan görs på särskilt formulär som finns på Boverkets webbplats. Ansökan görs med fördel som en e-ansökan.

Länk till ansökningsformuläret finns i "Relaterad information"

När vet kommunen om man har fått bidrag?

Boverket kan inte innan alla ansökningar är inskickade till myndigheten och statistik från SCB är levererad uttala sig om hur bidraget kommer att fördelas. Boverket beslutar hur det årliga anslaget ska fördelas under sista hälften av november månad. Vilka kommuner som får bidrag annonseras här på Boverkets webbplats snarast möjligt efter det att beslut har fattats. Samtidigt med det får kommunen beslutet via e-tjänsten det vill säga det skickas elektroniskt till fullmaktstagaren.

När betalas bidraget ut?

Boverket betalar ut bidraget senast den 1 december respektive år.
Det går inte att överklaga ett beslut. Boverket kan återkalla ett beslut om bidrag om bidraget har lämnats på felaktiga grunder samt kräva återbetalning av felaktigt utbetalat bidrag.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej