Stöd till planeringsinsatser i strandnära lägen går inte längre att söka

Stödet går inte längre att söka. Anslaget för stödet är förbrukat och i dagsläget finns det inga medel för att bevilja nya ansökningar stöd.

 

Bakgrunden till stödet är regeringens avsikt att tillföra resurser för att hjälpa kommunerna i deras planeringsarbete. Fokus ligger på att innan en process för att ta fram en översiktsplan startar ska kommunen ta fram lämpliga planeringsunderlag. Detta för att klarlägga om det finns områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Det är inte möjligt att söka stöd för framtagande av översiktsplan, till exempel i form av ett tillägg eller fördjupning.

Vem kan få stöd

Stöd får ges till kommuner, länsstyrelser, kommunala samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan. Ansökan om stöd kan göras av en eller flera av de stödberättigade organisationerna gemensamt.

Följande tidsfrister gäller

  • Planeringsinsatsen ska påbörjas senast sex månader efter beslut om stöd har erhållits från Boverket.
  • Om planeringsinsatsen är slutförd efter den 1 januari 2012 kan den vara stödberättigad. Det är således möjligt att söka stöd retroaktivt.
  • Planeringsinsatsen ska slutföras senast den 31 mars 2017.
  • Ansökan om slutlig utbetalning ska ha kommit in till Boverket senast den 31 mars 2017, om inte Boverket beslutat annat.

Stödets storlek

I normalfallet ges stöd med 50 procent av den beräknade totala kostnaden för insatsen. Annan storlek på stödet kan dock vara motiverad i ett enskilt fall.
Stöd lämnas i mån av tillgång av medel. Under programperioden har regeringen avsatt cirka 32 miljoner kronor.

Vem gör vad?

Boverket

Boverkets logotyp

Boverket handlägger ansökan om bidrag och beslutar om bidrag. Om ansökan bifalls betalar Boverket ut bidraget dels som förskott när projektet påbörjas, dels som slututbetalning när projektet slutförts.

Sökandeorganisationer

Personer i möte

Kommuner, länsstyrelser, samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan klarlägger om det finns lämpliga områden för utveckling av landsbygden inom strandnära lägen inom kommunen samt ansöker om bidrag för detta hos Boverket.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej