Släpp in ungdomarna - sök utvecklingsbidrag

Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Den 1 februari 2017 trädde en ny förordning i kraft som ersatte tidigare gällande förordning. Samtidigt har regeringen tillskjutit ytterligare medel, 15 miljoner kronor för 2017. Dessa medel ska främst gå till socioekonomiskt utsatta områden. En annan nyhet är att bidrag kan ges även till att anpassa utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen till ungdomsverksamhet.

Ett projekt får inte vara påbörjat innan Boverket beslutar om bidrag.

Vad är allmänna samlingslokaler?

Med allmänna samlingslokaler menas lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas på ett allsidigt vis. De ska vara lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT-NTOs lokaler, Folkets hus och andra föreningsdrivna lokaler. De föreningsdrivna samlingslokalerna utgör viktiga offentliga mötesplatser i vårt samhälle, både på landsbygden och i städerna.

Vem kan få bidraget?

Verksamhetsutvecklingsbidraget kan ges till ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte, är fristående från en kommun eller kommunala företag och som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering. Boverket ska särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Prioriteringen gäller främst i storstäderna och lokaler för ungdomar. Stödet är till för verksamheter och aktiviteter som särskilt riktar sig till ungdomar. Det är en fördel om ungdomar själva är delaktiga i planering och genomförande av projektet.

Vid bedömningen av vilka bostadsområden som är socioekonomiskt utsatta ska hänsyn tas till förvärvsfrekvensen i området, till andelen mottagare av försörjningsstöd och till andelen elever som avslutat årskurs 9 utan behörighet till något av gymnasieskolans nationella program.

Den organisation som söker bidrag ska äga sin lokal eller ha ett nyttjanderättsavtal. Det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen, som ska ha en god standard eller få det genom projektet. Utrymmen som ska användas för ungdomsverksamhet ska vara tillgänglighetsanpassad för funktionshindrade, eller bli det i samband med det aktuella projektet. Organisationen måste vara fristående från kommunen och kommunala företag.

För att få del av bidraget krävs det också att kommunen lämnar ett skriftligt yttrande, som beskriver behovet av att stödja ungdomars engagemang på orten inom kultur- och fritidsområdet.

Verksamhetsutvecklingsbidraget får även lämnas till riksorganisationer som organiserar bidragsberättigade föreningar. Riksorganisationerna kan få stödet för utvecklingsarbeten som rör ungdomsverksamhet.

Vad kan man få bidrag till?

Verksamhetsutvecklingsbidrag kan ges till:

 • byggnadsåtgärder vars syfte är att anpassa en allmän samlingslokal, eller utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen, till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Det kan vara ombyggnad och upprustning av lokaler eller inköp av inventarier och utrustning till den planerade verksamheten.
 • åtgärder som skapar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, om arbetet genomförs i anknytning till projektet.
 • verksamheter och aktiviteter som föreningen genomför för att stimulera ungdomsverksamhet, där man exempelvis har särskilda kostnader för material eller för projektledare och annan personal som är kopplad till projektet.

Av ansökan ska det framgå på vilket sätt ungdomar själva är delaktiga i planering och genomförande av ett projekt.

Hur stort är bidraget?

Utvecklingsbidrag kan lämnas upp till hela den godkända kostnaden. Det är dock inte alltid Boverket kan bevilja stöd till alla åtgärder i ett projekt.

Det årliga anslaget för utvecklingsbidrag är begränsat, vilket innebär att Boverket vanligtvis måste göra en prioritering mellan de ansökningar som har kommit in. Att ett projekt uppfyller kraven är alltså inte en garanti för att det får bidrag.

Hur ansöker man om bidrag?

Utvecklingsbidrag söks hos Boverket senast den 31 augusti varje år. Ansökan om bidrag ska göras på en särskild blankett som ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Den sökande som är medlem i någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker eller Våra Gårdar, kan få hjälp i processen av byggnadshandläggare och verksamhetsutvecklare på sin respektive organisation.

Det är viktigt att projektet inte har påbörjats innan man har sökt och beviljats bidrag.

När får man veta om man har fått bidrag?

Boverkets Samlingslokaldelegation beslutar hur det årliga anslaget ska fördelas senast i december. Vilka projekt som har tilldelats bidrag annonseras här på Boverkets webbplats snarast möjligt efter det att beslutet är klart. Inom två till tre veckor därefter får den sökande ett skriftligt beslut, som även innehåller de villkor som gäller för det enskilda projektet.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut som ett förskott, i samband med att Samlingslokaldelegationen tar beslutet om tilldelning i början av december.

Hur ska projektet redovisas?

När projektet är genomfört ska det redovisas till Boverket inom utsatt tid. Det innebär att sakkunniga och fristående personer ska granska kostnaderna och besiktiga byggnadsåtgärderna i projektet. Den som har fått bidraget ska inom utsatt tid lämna en slutredovisning, där projektets genomförande och uppnådda resultat ska beskrivas. De åtgärder som har genomförts och de kostnader som har lagts ner i projektet ska stämma överens med de förutsättningar som låg till grund för bidragsbeslutet.

Om projektet inte redovisas inom utsatt tid eller om slutredovisningen inte lämnas, kan Boverket kräva tillbaka hela eller delar av det utbetalade beloppet. Detsamma gäller om villkoren för bidraget inte har uppfyllts.

Kan man överklaga Boverkets beslut?

Boverket kan återkalla sitt beslut om tilldelning av bidrag om de förutsättningar som låg till grund för beslutet förändras. Boverkets beslut om att återkalla ett bidrag kan överklagas av bidragstagaren. Det går däremot inte att överklaga Boverkets beslut om tilldelningen av bidrag, eller de villkor som kan vara förenade med ett bidragsbeslut.

Riksorganisationer

Folkets hus och parker, Våra Gårdar och Bygdegårdarnas riksförbund är riksorganisationer som Boverket samarbetar med, kring bidragen till allmänna samlingslokaler. Nedan finns kontaktinfo till organisationernas byggnadshandläggare, som hjälper sina medlemmar i ansökningsprocessen.

Andra bidragsgivare

Allmänna arvsfonden ger bidrag till ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer. Stöd ges för att pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, på deras egna villkor. Från arvsfonden kan man söka stöd både till projekt och till lokaler.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) kan ge bidrag för projekt och till ideella organisationers basverksamhet.

Se länkar nedan.

Vem gör vad?

Boverket

Boverkets logotyp

Boverkets enhet för Styrmedel och Fastighetsekonomi handlägger bidragsansökningar och administrerar stöden. Det är Boverkets handläggare som tar fram beslutsunderlagen till Samlingslokaldelegationen.

Boverket beslutar om utbetalningar av bidraget när ett projekt är färdigställt. Det är Boverket som kan godkänna vissa förändringar och tidsförlängningar i ett projekt som redan beviljats bidrag.

Boverket godkänner också de besiktningsmän som ska anlitas i projekten.

Boverkets samlingslokaldelegation

Personer i möte

Boverkets samlingslokaldelegation är den instans som beslutar om fördelningen av utvecklingsbidrag och investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler, samt om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler. Delegationen tar också beslut i vissa principiellt viktiga frågor som rör stöden. Samlingslokadelegationen består av en ordförande och högst sju ledamöter som alla är förordnade av regeringen.

Eftersom anslaget är begränsat kan inte alla som söker bidrag få del av det, utan de olika projekten måste ställas mot varandra vid bedömningen. I den processen behöver flertalet aspekter vägas in. Samlingslokaldelegationen är sammansatt för återspegla en mångfald av kompetenser, intressen och verksamhetsområden i hela landet. Detta ska ge förutsättningar för att många olika infallsvinklar beaktas vid fördelningen av bidrag.

Här kan du se vilka personer som för närvarande ingår i Boverkets samlingslokaldelegation:

 • Anders Castberger, senior adviser, Trollhättan
 • Gabriel Ehrling, journalist och förläggare, Avesta
 • Agne Hansson, ämneslärare, Gamleby
 • Pernilla Luttropp, organisationskonsult, Stockholm
 • Gunilla Mejegård, utvecklingsexpert, Karlshamn
 • Murat Solmaz, projektledare LSU, Stockholm
 • Cathrin Vestergren, avdelningschef Umeå kommun, Umeå
 • Monica Widnemark, kommunalråd, Lessebo (ordförande)
 • Erik Åström, sakkunnig Statens kulturråd, Stockholm

Kommunen

Allmän logotyp för myndigheter

För att få verksamhetsutvecklingsbidrag från Boverket måste den aktuella kommunen göra ett skriftligt yttrande. Yttrandet ska belysa behovet på den aktuella orten av att möta och stimulera ungdomars engagemang inom kultur- och fritidsområdet. I yttrandet bör det också framgå hur det sökande projektet kan svara mot behovet av ungdomsverksamhet på orten.

Riksorganisationer

Personer i möte

Många föreningar som driver verksamhet i egna lokaler är anslutna till någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker eller Våra Gårdar. Där finns en omfattande kompetens samlad rörande allmänna samlingslokaler, både i byggnadsfrågor och beträffande den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Den förening som är medlem i någon av riksorganisationerna kan där få stöd och hjälp att genomföra ett utvecklingsprojekt, av ungdoms- och byggnadshandläggare på respektive organisation. De hjälper även till att upprätta de handlingar som behövs när man vill söka ekonomiskt bidrag från Boverket.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej