CE-märkning av byggprodukter

Byggprodukter måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas, om de omfattas av en harmoniserad standard eller har en europeisk teknisk bedömning (ETA). Detta gäller i Sverige och övriga länder inom EU:s inre marknad. Boverket utövar tillsyn (marknadskontroll) av byggprodukter på den svenska marknaden.

Film: Kort fakta om CE-märkning

CE-märkningen gör det enklare att handla med byggprodukter inom Europa, eftersom alla tillverkare bedömer och beskriver sina produkter med samma metoder. Tillverkare behöver bara bedöma sin produkt på ett sätt för att kunna sälja den i alla länder, och användare av byggprodukter får lättare att jämföra olika produkter. I prestandadeklarationen och CE-märkningen finns viktig information om produkten samt kontaktuppgifter till tillverkaren.

CE-märkningen är inte ett godkännande

CE-märkning för andra slags produkter, exempelvis leksaker eller elprodukter, markerar ett godkännande. Men för byggprodukter anger CE-märkningen att produktens egenskaper bedömts och beskrivits på ett enhetligt europeiskt sätt och att uppgifterna är trovärdiga. Byggreglerna är olika i EU:s länder. Därför är kraven för användning av byggprodukter också olika och det går inte att använda CE-märkningen som ett bevis på att produkten är "godkänd" inom EU. Den som ska använda en byggprodukt måste ta till sig informationen i prestandadeklarationen och CE-märkningen för att avgöra om produkten går att använda så att landets byggregler uppfylls. Ett exempel på CE-märkning av en byggprodukt kan du se i "Relaterad information".

Prestandadeklarationen ger all information

Det är tillverkaren som upprättar prestandadeklarationen. I den redovisas byggproduktens prestanda för dess väsentliga egenskaper. På så sätt kan användarna jämföra produkter, oavsett var de tillverkats. I prestandadeklarationen finns också information om vad produkten är tänkt att användas till, vem som tillverkat den och om ett anmält organ varit inblandat i tillverkningskontrollen. När det finns en prestandadeklaration ska tillverkaren CE-märka produkten.

Definitionen av en byggprodukt

Definitionen i art. 2.1 i byggproduktförordningen: En byggprodukt är varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven på byggnadsverk.

Information om särskilt farliga ämnen

Om din produkt är en vara enligt EU:s kemikalieförordning REACH, till exempel golv eller fönster, ska du tillsammans med prestandadeklarationen också ange produktens eventuella innehåll av särskilt farliga ämnen som finns upptagna i den så kallade kandidatförteckningen i REACH. Se länk till Kemikalieinspektionens webbplats i relaterad information för mer information.

Koll på marknaden

Boverket ska utöva tillsyn (marknadskontroll) av byggprodukter på den svenska marknaden. I marknadskontrollen ingår exempelvis att se om alla produkter som omfattas av en harmoniserad standard har en prestandadeklaration och är CE-märkta. Om du skulle upptäcka byggprodukter som inte är CE-märkta när de ska vara det eller som inte har den prestanda som deklarerats kan du vända dig till Boverkets marknadskontroll. För mer information om Boverkets marknadskontroll se "Relaterad information".

Byggprodukter som är CE-märkta men inte täcks av en harmoniserad standard

Det finns byggprodukter som är CE-märkta trots att de inte täcks av en harmoniserad standard. Detta kan bero på två saker:

  1. byggprodukten är frivilligt CE-märkt med hjälp av en ETA (europeiskt teknisk bedömning), eller
  2. produkten är CE-märkt under annan EU-lagstiftning (till exempel lågspänningsdirektivet eller maskindirektivet).

Olika betydelser av CE-märkning

CE-märkning under olika lagstiftning betyder olika saker. Boverkets information gäller endast för CE-märkning enligt byggproduktförordningen. Om din produkt är, eller ska vara, CE-märkt enligt annan lagstiftning, vänd dig till ansvarig myndighet för produkten för att få reda på din roll enligt den lagstiftningen. Se länk relaterad information till marknadskontrollrådets sida om olika myndigheters ansvarsområde.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej