Marknadskontroll av duschväggar 2016-2017

Boverket har genomfört marknadskontroll av duschväggar i härdat glas. Kontrollen har omfattat granskning av att duschväggar som säljs i Sverige uppfyller lagstiftningens krav.

Ett antal anmälningar om duschväggar i härdat glas som misstänkts ha spontangranulerat, alltså gått sönder utan yttre åverkan, kom in till Boverket under 2015 och 2016. Boverket valde därför att genomföra ett marknadskontrollprojekt som omfattade cirka 32 produkttyper från lika många tillverkare.

Marknadskontrollen omfattade en granskning av att produkterna uppfyllde gällande krav i lagstiftningen. Särskilt fokus låg på att granska att tillverkarna provat produkterna på ett korrekt sätt samt att tillverkarna hade tillräckliga rutiner för sin interna tillverkningskontroll. Därtill granskades reklamationsstatistik för produkterna. Syftet med kontrollen i denna del var att kunna identifiera bristfälliga och potentiellt farliga produkter.

Kontrollen visade att de företag som ingick i kontrollen och som säljer duschväggar i härdat glas har god kännedom om gällande lagstiftning. Några mindre avvikelser hittades och de åtgärdades av de berörda företagen. Inga avvikelser var av sådan karaktär att Boverket misstänkte att de kunde utgöra en risk för människors hälsa eller säkerhet.

Frågor och svar

Vad är härdat glas?

Duschväggar som omfattas av Boverkets marknadskontroll är tillverkade av termiskt härdat glas. Det innebär att glaset upphettats till strax över 600ºC och därefter kylts ned hastigt. Härdningen gör glaset 4 till 5 gånger starkare och mer tåligt mot stötar.

När härdat glas går sönder spricker det i ett stort antal relativt runda småbitar istället för glasskärvor. Det kan låta som en smäll när detta händer och därför upplevas som dramatiskt. Bitarna ska dock vara små och risken för allvarliga skador på människor är liten.

Varför "exploderar" härdat glas?

Härdat glas kan gå sönder av flera skäl. Slag eller stötar kan göra att glaset brister. Även mindre sprickor i glaskanten, som inte alltid är synliga för blotta ögat, kan leda till att glaset brister. Det händer också att härdat glas spricker utan synlig yttre åverkan, så kallad spontangranulering. Det beror oftast på att glaset är förorenat med små mängder nickelsulfid som kan skapa spänningar i glaset som i sin tur kan leda till att det brister.

Vad ska jag tänka på om jag har en duschvägg i härdat glas?

Du behöver inte göra något särskilt, men det kan vara bra att vara observant på om glaset har några skador, exempelvis sprickor, då detta kan skapa spänningar i glaset som kan komma att leda till att glaset brister. I så fall kan det vara lämpligt att byta ut duschväggen.

Vad ska jag tänka på om jag vill köpa en duschvägg i härdat glas?

Köper du en duschvägg i härdat glas i Sverige eller inom EU ska duschväggen följas av en prestandadeklaration och var CE-märkt. Detta innebär att produkten har provats av tillverkaren som också tar ansvar för att tillverkningen upprätthåller en jämn kvalitet. Kontrollera gärna produkten innan du monterar den så att glaset inte skadats under transporten. Duschväggen ska dessutom följas av en bruksanvisning/monteringsanvisning på svenska. När duschväggen monteras är det viktigt att detta utförs i enlighet med tillverkarens monteringsanvisningar.

Vad ska jag göra om min duschvägg går sönder?

I första hand ska du vända dig till den som du köpt duschväggen av. Misstänker du att produkten inte uppfyller gällande krav eller utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet kan du anmäla produkten till Boverkets marknadskontroll. Se länk i "relaterad information" för mer information om Boverkets marknadskontrollarbete. Boverket kommer då att kontrollera om produkten uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen och om den kan misstänkas utgöra en risk. Boverket kan dock inte hjälpa till i enskildas tvister med företag.

Mer information

I "relaterad information" hittar du Boverkets slutrapport med mer information om marknadskontrollens genomförande, resultat och slutsatser.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej