Boverket utför kontroll av bland annat byggprodukter

Boverket utför marknadskontroll på ett flertal områden. Genom en viss metodik hanterar vi kontroll av olika produktgrupper och ser så att allt står rätt till ute på marknaden för byggprodukter, hissar och linbanor.

Marknadskontrollplan

I marknadskontrollplanen anger vi vilka produktgrupper som är aktuella för kommande proaktiva marknadskontrollprojekt. Planen är offentlig och de aktuella planerna hittar du i "relaterad information". Planen sträcker sig över ett år och valet av vilka produktgrupper som ingår beror på flera saker. Några av dessa är;

 • produktgrupper från föregående marknadskontrollplan som inte hanns med inom planens tidsram,
 • flertalet reaktiva ärenden som inkommit avseende en viss specifik produktgrupp,
 • kontakt med motsvarande marknadskontrollmyndighet i andra länder inom EU:s inre marknad, eller
 • tips från aktörer.

Proaktiva marknadskontrollprojekt

Med proaktiva marknadsprojekt menas egeninitierade projekt som omfattar ett flertal produkter och aktörer. De senare kan vara allt från tillverkare till byggvaruhandel.

 1. Identifiering

  Utifrån marknadskontrollplanen väljs en produktgrupp. Produktgruppen kan omfattas av en eller flera närliggande harmoniserade standarder.

  Marknadskontrollen inleds med att relevanta ekonomiska aktörer identifieras (tillverkare, importörer och distributörer).

 2. Informationsbrev

  Ett informationsbrev riktat till aktörerna inom denna produktgrupp skapas. Informationsbrevet skickas ut till samtliga identifierade aktörer och relevanta branschorganisationer. De informationsbrev som Boverket har skickat ut kan du se i relaterad information.

 3. Besök

  Därefter besöker Boverket ett urval av de identifierade aktörerna. På plats utförs en första kontroll av dokumentationen. I vissa fall utförs även provtagning på plats, vilket i så fall redan angetts i informationsbrevet och när besöket bokades. Beroende på produktgrupp kan istället inköp av produkter vara aktuellt. Detta görs i så fall oanmält innan besöket.

 4. Analys

  När den tekniska dokumentationen och eventuella provresultat inkommit till marknadskontrollen så analyseras dessa.

 5. Kommunikation

  Enskild kommunikation inleds med samtliga aktörer som ingår i kontrollen. Kommunikationen kan innebära allt från att vi tackar för samarbetet eftersom det inte finns några fel eller brister till att ge aktören råd om hur de ska gå tillväga för att göra rätt enligt produktlagstiftningen.

 6. Beslut

  Efter kommunikation med aktörerna fattas beslut i varje enskilt ärende. Vissa beslut innebär att aktören åläggs att vidta rättelse eller andra åtgärder, i vissa fall även förenat med sanktioner. Genom andra beslut avslutas ärendena. Detta sker när aktören har vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna.

 7. Rapport

  Den proaktiva marknadskontrollen avslutas genom en offentlig slutrapport, där projektet sammanfattas. Samtliga marknadskontrollrapporter hittar du på sidan "Avslutade marknadskontrollärenden", se relaterad information.

Betalningsskyldighet för provningskostnader

Provning av byggprodukter i marknadskontrollen syftar till att säkerställa att den faktiska prestandan hos byggprodukten överensstämmer med den prestanda som deklarerats i prestandadeklarationen och CE-märkningen.

När Boverket utför provning kan den ekonomiska aktören i vissa fall bli skyldig att ersätta Boverket för provningskostnaderna. Om produkten vid provningen visar sig inte uppfylla gällande krav, ska den ekonomiska aktören efter beslut från Boverket ersätta kostnaderna för provningen.

Boverkets allmänna råd (2016:16) om ersättning för provningskostnader vid marknadskontroll av byggprodukter, EMK, se "Relaterad information", tydliggör när och för vilka kostnader ersättningsskyldighet uppstår vid Boverkets provning.

Reaktiva marknadskontrollärenden

Med reaktiv marknadskontroll menas att Boverket utför marknadskontroll till följd av en anmälan eller ett tips. Ett reaktivt ärende kan handla om allt från att en produkt har bristande dokumentation till att den kan vara direkt farlig. Utöver tillsyn enligt byggproduktförordningen, direktivet för linbaneanläggningar, hissdirektivet och direktivet om nya värmepannor så utför vi även tillsyn enligt produktsäkerhetslagen.

Efter vi har fått in en anmälan kontaktar vi den berörda aktören och ber om att få ta del av relevant teknisk dokumentation. I vissa fall besöks även aktören. Uppgifterna i dokumentationen kontrolleras och följs upp genom kommunikation med den berörda aktören. Samtliga ärenden avslutas med ett beslut. Innehållet i beslutet varierar beroende på om aktören har rättat de brister som påpekats eller om aktören åläggs sanktioner.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej