Miljöindikatorer, bygg- och fastighetsbranschen

Boverkets miljöindikatorer visar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan på nationell nivå ur ett livscykelperspektiv. Indikatorerna kommer att uppdateras årligen från och med 2016. De är baserade på SCB:s miljöräkenskaper.

Byggande och användning av byggnader leder till stor användning av material, energi samt vatten. Boverkets miljöindikatorer visar följande om bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn släppte ut 11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e) i Sverige år 2014. Om man jämför med Sveriges totala årliga utsläpp av växthusgaser så motsvarar det ungefär 19 procent. Av Sveriges totala bränsleanvändning  står branschen för 31 procent av bränsleanvändningen. Båda sett ur ett livscykelperspektiv. Bygg- och fastighetssektorn bidrar även till stora avfallsmängder, 31 procent av allt avfall som uppstår och cirka 23 procent av allt farligt avfall (avfallsstatistiken är inte ur ett livscykelperspektiv). Det innebär en 10-30 procentsektor om vi håller oss till utsläpp/användning i Sverige.

Bygg- och fastighetssektorn bidrar med utsläpp också i andra länder via importvaror. En uppskattning av utsläpp av växthusgaser kopplade till importvaror visar att de är stora även utanför Sverige, de ligger på cirka 8,7 miljoner ton. Användningen av miljöfarliga kemikalier är större i de importerade byggprodukterna jämfört med dem som produceras i Sverige.

Boverket följer utvecklingen

Boverket har ansvar för att särskilt bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och utveckling. Med hjälp av miljöindikatorerna följer Boverket utvecklingen av bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. Miljöindikatorer har valts utifrån de miljökvalitetsmål som täcker in sektorns mest betydande miljöpåverkan. De ska även vara kommunicerbara och bygga på tillgängliga data. De indikatorer som används för att följa upp miljömålen är följande:

 • utsläpp till luft - växthusgaser, kväveoxider, partiklar,
 • energianvändning - fossilt bränsle, förnyelsebart bränsle
 • användning av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter
 • uppkommet avfall

Miljöindikatorerna visar miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn ur ett livscykelperspektiv. Med det menas att vi utgår från en byggnads livscykel när vi beskriver miljöpåverkan på sektorsnivå. Därmed ingår miljöpåverkan från alla byggaktiviteter som sker under året inom bygg- och fastighetssektorn. Det gäller aktiviteter under produktskedet, byggskedet, i den färdiga byggnaden och under rivningsskedet samt transport mellan de olika skedena. Statistiken över uppkommet avfall är än så länge bristfällig. Redovisningen av denna indikator skiljer sig därför åt jämfört med övriga, den utgår inte från ett livscykelperspektiv.

Utsläpp från importerade byggprodukter redovisas särskilt. Export av byggprodukter och hushållsenergi ingår inte.

Tabell över miljöindikatorer
Tabell över miljöindikatorer från bygg- och fastighetsförvaltning 2014. Klicka på bilden för att se ett större diagram. Illustration: Boverket

Miljöindikatorerna visar:

 • hur stora utsläppen är från bygg- och fastighetssektorn,
 • hur stor andel av Sveriges totala utsläpp som kommer från bygg- och fastighetssektorn
 • utvecklingen över tid – miljöindikatorerna är dock konjunktur- och temperaturberoende

Kort om metoden

Miljöindikatorerna baseras på SCB:s miljöräkenskaper, som beskriver sambandet mellan ekonomi och miljö. Ekonomisk statistik kompletteras med miljöstatistik som till exempel utsläpp och energianvändning. Detta gör det möjligt att se olika branschers påverkan på miljön, till exempel hur mycket bränslen en viss bransch använder i sin produktion eller hur mycket utsläpp till luft branschens produktion genererar. Metoden att använda miljöräkenskaperna för att belysa bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan bygger på liknande analyser som tidigare gjorts för energisektorn och jordbrukssektorn och har utvecklats av KTH i samarbete med SCB.

Utgångspunkterna i arbetet var:

 • bygg- och fastighetssektorn
 • ett livscykelperspektiv
 • de 16 nationella miljökvalitetsmålen

Arbetet har presenterats i två publicerade vetenskapliga artiklar av KTH:

 • Energy Use and Environmental Impacts of the Swedish Building and Real Estate Management Sector, Journal of Industrial Ecology, volume 15, issue 3, 2011
 • Indicators for environmental monitoring of the Swedish building and real estate management sector, Building Research & Information, volume 41, issue 2, 2013). Det har även presenterats muntligen på den internationella konferensen World Sustainable Building SB11 i Helsingfors 2011. Samt ingått i den svenska broschyren på World Sustainable Building SB14 i Barcelona 2014.

Det har även presenterats muntligen på den internationella konferensen World Sustainable Building SB11 i Helsingfors 2011. Samt ingått i den svenska broschyren på World Sustainable Building SB14 i Barcelona 2014.

Vem gör vad?

Boverket har ansvar för att särskilt bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och utveckling enligt förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket.

Länkar till mer information och publikationer finns i "Relaterad information". Där finns också länk till Miljömålsportalen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej