Om Boverkets byggregler, BBR

Många behöver använda Boverkets byggregler. Du kan ha nytta av att läsa både själva regeltexten och andra material. Här finns länkar till det material som finns. För regler om konstruktion, se sidan om Boverkets konstruktionsregler.

Författningstexten

Den senaste ändringen av Boverkets byggregler (BFS 2011:6) görs i avsnitt 9 om energihushållning. (BFS 2016:13, BBR 24). Ändringarna trädde ikraft den 15 december 2016. Det finns ingen övergångsperiod.

Dessförinnan ändrades BBR genom BFS 2016:6, BBR 23. Det gäller ändringar i avsnitt 1 om ombyggnad och ändring av byggnad, avsnitt 3 om bostadsutformning, avsnitt 5 om brandskydd vid förskolor som drivs på natten samt avsnitt 6 om hälsa, hygien och säkerhet.

Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2016, och avsnitt 1 i dess nya lydelse ska börja gälla för bygglovsansökningar och anmälningsärenden som kommer in till byggnadsnämnden från och med den 1 juli 2016. För arbeten som varken kräver bygglov eller anmälan tillämpas de nya reglerna om arbetena är påbörjade efter den 1 juli 2016.

För ändringarna i avsnitt 3, 5 och 6 anges däremot i övergångsbestämmelser att för bygglovsansökningar och anmälningsärenden som kommer in till byggnadsnämnden före den 1 juli 2017 får äldre bestämmelser användas. För arbeten som varken kräver bygglov eller anmälan får äldre bestämmelser tillämpas om arbetena påbörjas innan den 1 juli 2017.

Författningarna, med dess ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, finns samlade under Lag & rätt:

Kompletterande material

På Lag & rätt finns kompletterande material till BBR i form av konsekvensutredningar. Konsekvensutredningarna finns som relaterad information i högermarginalen.

Bakgrundsinformation till ändringarna i BBR 21 finns i Boverket informerar 2014:1.

Vägledning

Vägledning till BBR finns på PBL kunskapsbanken. De finns digitalt och uppdateras vid behov.

I vägledningen förklaras bland annat kopplingarna mellan plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och föreskrifter och allmänna råd i BBR. Det finns närmare beskrivet om skillnaden mellan lag, förordning, föreskrift och allmänna råd på webbsidan Regelhierarki.

Ämnessidor

Ämnessidor om många av de områden som BBR gäller för, innehåller bland annat förstudier, rättsfall, handböcker och informationsblad.

Frågor och svar

Boverkets har skrivit svar på vanliga frågor som kommer in angående BBR.

Äldre byggregler

För dig som behöver känna till äldre bestämmelser har Boverket skannat in många äldre regler.

BBR 23 in English

BBR, Boverket's Building regulations is available in English. This version, BBR 23 (BFS 2016:6), is not the latest version. The latest version is BBR 24 and is only available in Swedish. The English interpretation is only for informative purpose. It is the Swedish version of the latest BBR that is legally binding.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej