Aktuella uppdrag

Information om pågående arbete kopplat till byggande. Här presenteras också ett urval av avslutade uppdrag.

Kartläggning av byggskador

Fönsterbyte. Foto: Franz Feldmanis

Boverket har fått i uppdrag att kartlägga byggskador, inklusive systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister, vid ny- och ombyggnation.

Får jag lov?

Ett projekt som Boverket initierat tillsammans med kommuner, näringsliv och utbildningsinstanser för att skapa digitala verktyg för lov- och byggprocessen att arbeta i. De digitala tjänsterna ska rikta sig till alla ingående aktörer i lov- och byggprocessen.

Serietillverkade byggnader

Boverket har fått i uppdrag att lämna förslag som innebär att byggnadsverk som i allt väsentligt är likadana utformade bedöms på samma sätt.

Nära-nollenergibyggnader i Sverige

Nybygge. Foto: Hans Ekestang

Boverket har i uppdrag att ta fram tillämpningsföreskrifter för nära-nollenergibyggnader. Här hittar du information om föreskrifterna och tidplanen för införandet av dem.

Individuell energimätning

Boverket har under 2014 och 2015 på uppdrag av regeringen utifrån dessa förutsättningar utrett i vilka fall det bör ställas krav på individuell mätning. En årlig uppföljning av utredningarna sker under åren 2017-2019.

Boverkets byggråd

Byggarbetsplats. Foto: Peter Kroon

Byggrådet ska fungera som ett stöd för Boverket när regler utarbetas om byggnaders grundläggande egenskaper. Syftet med rådets möten är ömsesidigt informationsutbyte och att hålla aktörerna inom byggområdet uppdaterade.

Vägledning om LCA

Livscykelanalyser

Boverket kommer att under 2017 ta fram en vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk. Boverket kommer också att ha branschdialoger med bygg- och fastighetssektorn om hur miljöpåverkan kan minskas. Detta är ett samverkansprojekt inom Miljömålsrådet.

Regelefterlevnad vid byte av fastbränslepannor och rumsvärmare

Boverket har fått i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som ska säkerställa att kraven i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler följs vid byte av fastbränslepannor och rumsvärmare.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej