Avslutade uppdrag

Här finns information om avslutade uppdrag. Uppdragen som presenteras här är ett urval och handlar om byggande eller regelverk för byggande.

Individuell energimätning

Riksdagen har beslutat om en ny lag om energimätning i byggnader. Boverket har i uppdrag att utreda när mätning är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart.

Loggboken

Boverket har undersökt om det finns förutsättningar för att införa reglering av loggbok för byggprodukter vid nybyggande av byggnadsverk.

Miljö- och klimatanpassade byggregler

Boverket har undersökt behovet av och förutsättningarna för att reglera miljö- och klimataspekter i reglerna för byggnader i ett livscykelperspektiv.

Nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Boverket och Energimyndigheten har utvecklat den svenska strategin för energieffektivisering vid renoveringar.

Nya regler för asylboenden

Boverket fick i uppdrag av regeringen att ta fram vägledning och föreskrifter om undantag från de tekniska egenskapskraven och utformningskraven i tillfälliga anläggningsboenden.

Skärpta nivåer för energihushållning

Uppdraget var en del i Sveriges strategi att närma sig nära-nollenergikrav och att öka kraven på energihushållning. Av uppdraget framgick att översynen bör omfatta samtliga klimatzoner och uppvärmningssätt.

Standarder och standardisering

Boverket har tagit fram en webbaserad vägledning om standarder - för dig som behöver grundläggande kunskap i ämnet.

Studentbostäder tidsbegränsat bygglov

Boverket har utrett undantag på tillgänglighet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov. Som skäl för uppdraget angav regeringen den akuta bostadsbristen på vissa studieorter.

Så mår våra hus

Boverket fick år 2006 i uppdrag av regeringen att med hjälp av besiktningar, mätningar och enkäter ta fram en uppdaterad beskrivning av det svenska byggnadsbeståndet.

Utvärdering av befintliga lågenergibyggnader

Boverket och Energimyndigheten fick i uppdrag att utvärdera befintliga och nya lågenergibyggnader samt redogöra för hur andra nordiska länder arbetar med nära-nollenergibyggnader.

Vad är ändring eller ombyggnad?

Boverket har under 2014 tagit fram texter om ombyggnad och annan ändring av byggnader. Detta har sin upprinnelse bland annat i att det råder oklarheter kring hur reglerna i PBL ska tolkas.

Workshop om verifiering och kontroll av projektering

Boverket och IRCC arrangerade, den 4 juni 2014, en internationell workshop om verifiering och kontroll av projekteringen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej