Boverkets byggråd

Byggrådet ska fungera som ett stöd för Boverket i frågor av större vikt när regler utarbetas om byggnaders grundläggande egenskaper. Syftet med rådets möten är ömsesidigt informationsutbyte. Rådet är enbart rådgivande och inte beslutande.

Ett annat viktigt syfte med Byggrådet är att hålla aktörerna inom byggområdet informerade om vad som sker och i så stor omfattning som är möjligt göra dem delaktiga i de överväganden och beslut som tas inom bygg- och fastighetssektorn.

För att rådet ska fungera väl är det viktigt att ledamöterna har mandat att företräda sin organisation respektive sina medlemmar, d.v.s. att ståndpunkterna som framförs vid mötena är förankrade i respektive ledamots organisation.

Möten

Byggrådet träffas 2 gånger per år. På mötena informerar Boverket om nya nationella regler, aktuella utredningar, ny vägledning och vad som är på gång inom bygg- och fastighetssektorn nationellt och i EU. Information som kan ges skriftligt ska skickas ut senast en vecka innan mötet. Ibland tas vissa i förväg bestämda fördjupningsfrågor upp av mer strategisk och övergripande karaktär.

Boverket väljer vilka frågor som ska tas upp som fördjupningsfrågor, men ledamöterna kan lämna förslag.

Ledamöterna kan också få agera bollplank mellan mötestillfällen och blir ofta inbjudna att delta när Boverket arrangerar seminarier etc.

Organisation

Byggrådet har ca 25 ledamöter, exklusive ordförande och sekreterare, som representerar olika delar av bygg- och fastighetssektorn. Andra myndigheter och särskilda sakkunniga kan också bjudas in, liksom företrädare för näringslivets byggråd/samverkansorgan. Boverket utser ledamöter för en tid av högst tre år efter samråd med respektive organisation. Ordförande och sekreterare utses av Boverkets verksamhetschef. Följande intresseföreträdare deltar i byggrådet för närvarande:

Boverket

Boverket

Boverkets logotyp

Ordförande Ingrid Hernsell Norling
Sekreterare Madeleine Hjortsberg

Brukarorgan

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket

Christina Jonsson och Ulla Rosenius

www.av.se

DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Generell bild som representerar DHRs logotyp

Hyresgästföreningens Riksförbund

Hyresgästföreningens logotyp

Byggherrar och fastighetsägare

Finansieringsorgan och försäkringsgivare

Kommunala organ

Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer

Föreningen Sveriges byggnadsinspektörers logotyp

Sveriges kommuner och landsting, SKL

SKLs logotyp

Sveriges stadsarkitektförening

Sveriges stadsarkitektförening logotyp
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej