Nära-nollenergibyggnader i Sverige

Boverket och Energimyndigheten har haft regeringens  uppdrag att ta fram underlag inför en kontrollstation 2015 avseende nära-nollenergibyggnader. I det uppdraget ingick att ge förslag på hur nära-nollenergikrav kan införas i Sverige, utvärdering av befintliga lågenergibyggnader och demonstrationsprojekt.

Enligt artikel 9 i direktivet om byggnaders energiprestanda 2010/31/EU ska medlemsstaterna se till att

  • Alla nya byggnader senast den 31 december 2020 är nära-nollenergibyggnader, och
  • nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter är nära-nollenergibyggnader efter den 31 december 2018.

Regeringen införde i en handlingsplan, Vägen till nära-nollenergibyggnader 2011/12:131, en s.k. kontrollstation 2015. Till detta år ska följande kvalitativa mål ha uppnåtts:

  • Kunskapsunderlaget om relationen mellan skärpta energihushållningskrav och övriga tekniska egenskapskrav, verkliga merkostnader och verkliga miljövinster av energieffektivt byggande har förbättrats.
  • Erfarenheter har inhämtats om lågenergibyggnader med en vidare geografisk spridning än vad som nu är fallet.
  • Insatser har gjorts för att påtagligt ökat spridning av kunskap om ett kvalitetssäkrat energieffektiv byggande.
  • Energieffektiva byggprojekt som initierats av bygg- och fastighetssektorn bör på ett tydligt sätt ha uppmuntrats.

För att uppfylla målen i handlingsplanen för nära-nollenergibyggnader för 2015 gav regeringen Boverket och Energimyndigheten uppdrag att ta fram underlag för kontrollstation 2015. Det bestod av tre uppdrag. I menyn hittar du projekten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej