Genomförande av regler för nära-nollenergibyggnader i Boverkets föreskrifter

Nära-nollenergiregler är införda i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 9 Energihushållning.

Vad har ändrats i BBR när det gäller nära-nollenergibyggnader?

Ändringarna i plan- och byggförordningen, som definierar det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader, trädde i kraft den 1 april 2017. Tillämpningsföreskrifterna genom ändringar i BBR träder i kraft den 1 juli 2017. Ändringarna i BBR införs med ett års övergångstid. Det innebär att nu regler i BBR som gällde fram till 1 juli 2017 om energihushållning kommer att kunna tillämpas fram till den 1 juli 2018.

De nya reglerna berör avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler. Några följdändringar görs också i föreskriften BEN som behandlar normalt brukande av byggnaden.

Nära-nollenergireglerna införs i två steg och reglerna i det första steget gäller från den 1 juli 2017. De viktigaste ändringarna är:

  • Systemgränsen ändras från levererad energi till byggnaden till primärenergi
  • Byggnadens energiprestanda anges som primärenergital (EPpet). Det tidigare begreppet specifik energianvändning försvinner.
  • Primärenergifaktorer införs för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas
  • Kategorin elvärmda byggnader försvinner
  • De fyra klimatzonerna ersätts av geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå.

De ändrade reglerna innebär ingen skärpning av energikraven. Samma energikrav uttrycks på ett nytt sätt. Under hösten 2017 planerar Boverket att presentera det andra steget i införandet av nära-nollenergiregler. Det steget innehåller en skärpning av energikraven och beräknas träda i kraft 2021.

Vägen till de nya föreskrifterna

Förslagen på nya föreskrifter om nära-nollenergibyggnader presenterades i januari 2017. Tiden för att lämna synpunkter på förslaget gick ut den 24 februari. Boverket fick cirka 140 remissvar. Drygt 80 remissinstanser stödde förslaget både med och utan ytterligare kommentarer, cirka 35 avstyrkte med motivering och ett tjugotal avstod från att lämna synpunkter. Kommentarerna handlade främst om primärenergifaktorer och systemgränser men också om de geografiska justeringsfaktorerna och när i tiden remissinstanserna anser att reglerna bör träda i kraft.

En extra remiss sändes ut den 2 maj för ändringar i BBR och BEN. Remisstiden pågick fram till den 19 maj 2017.

Mer information

Du hittar en länk till föreskrifterna och konsekvensutredning under "Relaterad information". Där finns också en länk till Boverkets byggregler och plan- och byggförordningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej