Enhetlig bedömning av egenskaper hos seriebyggda hus

Boverket har fått i uppdrag att lämna förslag som innebär att byggnadsverk som i allt väsentligt är likadana utformade bedöms på samma sätt.

Omfattning

Uppdraget ska fokuseras på vissa delar av plan- och bygglagen, PBL. De delar i PBL som är aktuella för uppdraget är

  • utformningskravet på lämplighet för sitt ändamål,
  • utformningskravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i 8 kap. 1 § PBL, och
  • de tekniska egenskapskraven i 8 kap. 4 § PBL.

Boverket ska lämna de nya författningsförslag som behövs. Uppdraget har begränsats till att avse flerbostadshus och småhus.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och företrädare för byggherrar och entreprenörer.

Se "På regeringens webbplats: Uppdrag att lämna förslag som bidrar till enhetlighet i kontrollen av serietillverkade hus" under "Relaterad information".

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2017. Administrativa kostnader för byggherrar och kommuner i jämförelse med dagens situation ska redovisas liksom Boverkets bedömning av förslagens inverkan på det kommunala självstyret.

Kartläggning av problembilden

Möte med byggbranschen

Den 25 oktober 2016 hölls ett möte i Stockholm med ett urval av representanter från byggbranschen för att beskriva problembilden som serietillverkare upplever med olika bedömningar av egenskaper hos seriebyggda hus.

Se "Minnesanteckningar från samtal 161025 med byggbranschen om enhetligare kontroll av seriebyggda hus" under "Relaterad information".

Möte med kommunerna

Den 8 november 2016 hölls ett möte i Stockholm med ett urval av bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer för att beskriva problembilden med olika bedömningar av egenskaper hos seriebyggda hus. Mötet fokuserade på vilka problem som bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer upplever med att göra en enhetlig bedömning av regelverken.

Se "Minnesanteckningar från samtal 161108 med kommunerna om enhetligare kontroll av seriebyggda hus" under "Relaterad information".

Fortsatt beskrivning av problembilden

Mötena med bransch och kommun kompletteras i november-december 2016 med djupintervjuer med bransch, bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer och kontrollansvariga.

Övrigt om uppdraget

Kommunerna prövar byggnadens överensstämmelse med kraven i 8 kap. 1 § vid beslut om bygglov.  Kommuen bedömer också om det kan antas att kraven i 8 kap. 4 § i Plan- och bygglagen kommer att uppfyllas. Detta  utifrån de olika aktörernas kompetenser och kontroller som fastställs i samband med startbesked.

Det som omfattas av uppdraget är de icke platsspecifika delarna av kraven i punkt 1 i 8 kap. 1 § som handlar om lämplighet för sitt ändamål och punkt 3 som handlar om tillgänglighet. Övrig punkt i  paragrafen  är platsspecifik och omfattas inte av uppdraget.

Likaså omfattas alla krav i 8 kap. 4 § som inte är platsspecifika. Vilka av dessa krav som inte är platsspecifika kommer att utredas närmare.

Sweco har fått i uppdrag att sammanställa vad Danmark, Norge och Finland har gjort för att underlätta ett serietillverkat byggande. Boverket kommer också att utreda EU-rättsliga begränsningar.

Kom med inspel till uppdraget

Boverket tar gärna emot inspel till uppdraget. Vill du ge inspel så kan du kontakta uppdragsansvarig vars kontaktinformation finns under "Relaterad information".

 

Kunskapsdialog från Plattformsdagarna: Hur kan vi underlätta och främja byggandet hållbara och prisöveromliga bostäder
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej