Enhetlig bedömning av egenskaper hos seriebyggda hus

Boverket har fått i uppdrag att lämna förslag som innebär att byggnadsverk som i allt väsentligt är likadana utformade bedöms på samma sätt.

Omfattning

Uppdraget ska fokuseras på vissa delar av plan- och bygglagen, PBL. De delar i PBL som är aktuella för uppdraget är

 • utformningskravet på lämplighet för sitt ändamål,
 • utformningskravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i 8 kap. 1 § PBL, och
 • de tekniska egenskapskraven i 8 kap. 4 § PBL.

Boverket ska lämna de nya författningsförslag som behövs. Uppdraget har begränsats till att avse flerbostadshus och småhus.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och företrädare för byggherrar och entreprenörer.

Se "På regeringens webbplats: Uppdrag att lämna förslag som bidrar till enhetlighet i kontrollen av serietillverkade hus" under "Relaterad information".

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2017. Administrativa kostnader för byggherrar och kommuner i jämförelse med dagens situation ska redovisas liksom Boverkets bedömning av förslagens inverkan på det kommunala självstyret.

Problembilden

För att kartlägga problembilden har Boverket haft möten med representanter för byggbransch samt kommunernas bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Därefter har bilden kompletterats med en kvalitativ undersökning. Resultaten från undersökningen kan du ta del av i "Relaterad information".

Omvärldsbevakning

Boverket har också låtit undersöka hur våra grannländers system för lov- och byggprocessen ser ut. Vi har tagit del av det förändringsarbete som pågår där och vilka ställningstagande man gjort inför olika val av lösningar. Se konsultrapporten i "Relaterad information".

Utredningsspår i uppdraget

I arbetet med att komma fram till det mest optimala resultatet för uppdraget så har projektgruppen tittat på flera olika utredningsspår. Vi har fört en dialog kring de olika spåren med med byggbransch och kommuner.

Boverket kommer att gå vidare med följande huvudförslag i utredningen:

 • Certifierade sakkunniga som säkerställer att byggnaden uppfyller kraven inom deras områden

Andra spår som vi utrett, men valt att inte gå vidare med, är:

 • Certifierat byggföretag säkerställer att byggnaden uppfyller kraven
 • Statligt typgodkännande av byggnadens specifikation
 • Ömsesidigt erkännande av icke platsspecifika tekniska egenskaper
 • Ackrediterat kontrollorgan BBR o EKS som säkerställer att byggnaden uppfyller kraven.

Förslaget innebär att bygglovsprocessen förenklas

 • Byggherren kan anlita certifierade sakkunniga vid projekteringen. Bedömningen görs i ett tidigt skede
 • Bedömning blir gällande och ska accepteras av kommunen – beslutet fattas av den sakkunnige och inte längre av byggnadsnämnden
 • En seriebyggare kan använda samma sakkunnige vid nästa projekt och den sakkunnige behöver då endast granska förändringar i konceptet.
 • De krav som ej bedöms av sakkunniga bedöms på vanligt sätt av kommunen inför startbeskedet – tillgänglighet och bostadsutformning flyttas från bygglovet till startbeskedet
 • De områden som inledningsvis är aktuella är brand, energi, luft, tillgänglighet och bostadsutformning.

Kom med inspel till uppdraget

Boverket tar gärna emot inspel till uppdraget. Vill du ge inspel så kan du kontakta uppdragsansvarig vars kontaktinformation finns under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej