Aktuella regeringsuppdrag utanför regleringsbrevet

Regleringsbrevet kan ändras under budgetåret och nya regeringsuppdrag kan tillkomma. Här hittar du våra uppdrag utanför regleringsbrevet.

Din sökning resulterade i 16 projekt
Relevans / Datum / A-Ö
 • Uppdrag hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen

  (Redovisas den 31 mars 2018) Boverket har fått i uppdrag att ta fram en samling lärande exempel på hur cykling har förts in i samhällsplaneringen på ett bra sätt. Sammanställningen ska visa på nya innovativa lösningar och vilka effekter framtagna cykelplaner kan ha för ökad säkerhet. Uppdraget ligger i linje med att regeringen vill främja ett ökat och säkert cyklande.

 • Uppdrag att utreda ytterligare krav på bygglov

  (Redovisas 31 oktober 2017 och 31 mars 2018) Boverket har fått i uppdrag att bland annat utreda ett generellt undantag från kravet på bygglov vad gäller montering av solcellspaneler och solfångare på byggnader, undantag från kravet på bygglov för altaner i anslutning till en- och tvåbostadshus, undantag från kravet på bygglov för ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på andra byggnader än en- och tvåbostadshus. Samt se över kraven för vilka åtgärder som kräver anmälan enligt PBF.

 • Uppdrag att lämna förslag som bidrar till enhetlighet i kontrollen av egenskaper hos serietillverkade hus

  (Redovisas den 30 juni 2017) Boverket har fått i uppdrag att lämna förslag som innebär att byggnadsverk som i allt väsentligt är likadant utformade bedöms på samma sätt vid tillämpning av vissa krav i plan- och bygglagen (2010:900). Det ska ske efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och företrädare för byggherrar och entreprenörer.

 • Uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning

  (Redovisas 1 oktober 2016, 1 april 2017 och 2018 samt 15 januari 2019) Regeringen uppdrar åt statliga myndigheter, bland annat Boverket, att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen. Boverket ska tillsammans med andra myndigheter ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

 • Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018

  (Redovisas 1 oktober 2016, 1 april 2017 och 2018 samt 15 januari 2019) Regeringen uppdrar åt bl.a. Boverket att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016-2018.

 • Uppdrag att följa upp uppdragen att utreda om det bör installeras mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå

  (Redovisas årligen) Boverket har fått i uppdrag att följa upp och utreda om det finns skäl att införa krav på installation av mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i Sverige.

 • Uppdrag till Boverket om romsk inkludering

  (Redovisas årligen 1 mars 2017-2019) Regeringen har gett Boverket i uppdrag att genomföra en insats för att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden 2016-2018.

 • Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

  (Redovisas 31 januari 2018 respektive 2019 och 2020). Regeringen uppdrar åt Boverket att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900). Uppdraget ska pågå 2017-2020.

 • Uppdrag att genomföra upphandling

  (Redovisas årligen) Regeringen har gett Boverket i uppdrag att genomföra upphandling för att upprätta och driva informationscentrum för hållbart byggande. Fokus ska vara dels på energieffektiviserande renovering, dels på energieffektivt byggande, med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

 • Uppdrag att utreda en reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt

  (Redovisas 31 augusti 2017) Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda behovet av att reglera vilken standard som ska gälla för hur detaljplaner ska utformas tekniskt. Regleringen ska ske genom föreskrifter, och syftet är att förenkla digitalt informationsutbyte om detaljplaner.

Sidansvarig: Webbredaktionen