Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 331 frågor och svar
 • Finns det straffrättsliga bestämmelser, alltså att byggherrar eller en ägare av en byggnad, kan dömas till fängelse eller böter i PBL?

  Det är byggherrens ansvar enligt PBL att de tekniska egenskapskraven och byggreglerna uppfylls. I en byggprocess ska byggherren visa för kommunen hur kraven kommer att uppfyllas.
  Om det efter att byggnaden har tagits i bruk inträffar en olycka till följd av att kraven inte uppfyllts kan straffsättsliga bestämmelser till exempel böter eller fängelse bli aktuella. Brister i uppfyllandet av byggreglerna kan nämligen ha betydelse för bedömningen av vårdslöshet i straffrättslig mening. Detta hände i följande rättsfall:

  Efter en olycka i Kista dömdes en konstruktör för arbetsmiljöbrott eftersom en balk var feldimensionerad, dvs. inte följde Boverkets konstruktionsregler.
  När Norrlandsoperans golv rasade och flera människor skadades under en konsert dömdes i tingsrätten en arrangör för att inte ha förstärkt golvet så att det hade tillräcklig bärförmåga för den avsedda användningen. Hovrätten friade dock sedermera arrangören.
  När en byggnad på fastigheten "Potatisåkern" i Malmö brann åtalades flera personer för att man inte hade uppfyllt brandkraven vid installation av en eldstad i den lägenhet där branden startade. Hovrätten friade personerna eftersom det inte kunde visas att de varit vårdslösa.

 • Finns det särskilda anvisningar i hanteringen av bygglovsansökan vad gäller anläggningsboenden?

  Det finns inga särskilda anvisningar i hanteringen för bygglov för anläggningsboenden. Boverket har tagit fram en allmän vägledning om hanteringen av bygglovsansökningar, läs mer om Handläggning av lov här.

 • Får alla ändringar av BBR ett BFS-nummer?

  BFS är förkortningen av Boverkets författningssamling. Boverkets föreskrifter och allmänna råd ingår i Boverkets författningssamling. Det innebär att alla regler som ges ut av Boverket får ett BFS nummer. Den ursprungliga BBR fick alltså ett BFS-nummer och därefter har alla ändringar av BBR fått BFS-nummer.

  För att titta på nu aktuell lydelse av BBR och även äldre lydelser av BBR, gå gärna in på Boverkets webbplats under Lag och rätt. Där kan man söka i Boverkets författningssamling och få fram alla olika lydelser av BBR.

  När man ska hänvisa till BBR är det lämpligt att använda sig av BFS nummer. Det räcker att hänvisa till grundförfattningen som för Boverkets byggregler är BFS 2011:6, och då gäller även alla ändringar som gjorts av den. Vill man av pedagogiska skäl vara tydligare kan man lägga till "med ändringar". Vill man hänvisa till BBR:s lydelse vid en viss tidpunkt, så lägger man även till BFS-numret för den sista ändringen.

 • Får CE-märkningen innehålla information som inte avser väsentliga egenskaper som anges i den harmoniserade tekniska specifikationen för den avsedda användningen?

  Vilken information som ska anges i CE-märkningen framgår av artikel 9.2 i byggproduktförordningen. Bland annat ska CE-märkningen innehålla nivåer eller klasser för angivna prestanda.

  Information om egenskaper som inte täcks av den harmoniserade tekniska specifikationen för den avsedda användningen ska inte finnas med i CE-märkningen.

  Om sådan information anges vid sidan om CE-märkningen, får den inte vilseleda användarna, försämra CE-märkningens synlighet och läsbarhet, eller ändra dess innebörd.

 • Får den bygglovsbefriade tillbyggnaden på 15 kvadratmeter byggas på ett attefallshus?

  Nej, det är inte tillåtet.

 • Får en distributör eller importör CE-märka produkter?

  Endast tillverkaren får CE-märka produkter. Jämför artikel 11.1 och artikel 8.1 i byggproduktförordningen med artikel 30.1 i förordning (EG) nr. 765/2008.

 • Får en friggebod se ut hur som helst?

  Nej. I plan- och bygglagen står att en byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är tveksam.

 • Får en kommun ändra verksamhetsområde från skola till boende för ensamkommande barn om detaljplanen för fastigheten anger Allmänt ändamål?

  Nej. Vid en planbestämmelse A (allmänt ändamål) får det inte vara bostadsändamål, annat än någon enstaka bostad för vaktmästare eller liknande. Verksamhet för ensamkommande barn anses utgöra bostadsändamål. Byggnadsnämnden kan i vissa fall bevilja ett tidsbegränsat lov i strid mot planens användningsbestämmelse.

 • Får ett tillfälligt anläggningsboende för asylsökande användas temporärt som vandrarhem?

  Nej, byggnaden ska användas för det bygglovet avser. Om verksamheten ska ändras till vandrarhem bör det i de flesta fall vara en ändring som kräver bygglov. Det är kommunens byggnadsnämnd som bedömer om bygglov krävs.

 • Får jag bygga både en friggebod och ett attefallshus på min tomt?

  Ja, det får du. För attefallshus krävs dock att du gör en anmälan och inväntar startbesked från din byggnadsnämnd.

Sidansvarig: Webbredaktionen