Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 320 frågor och svar
 • Förväntas anmälda organ kontrollera om tillverkaren uppfyller sina skyldigheter enligt byggproduktsförordningen?

  I byggproduktförordningen anges sätt och nivå för tredjepartsinblandningen. Harmoniserade tekniska specifikationer (harmoniserade europeiska standarder eller europeiska bedömningsdokument) innehåller därför de nödvändiga uppgifterna för att de anmälda organen ska kunna säkerställa kontinuitet av produktens prestanda (så kallade "AVCP-uppgifter"). Dessa är de anmälda organens uppgifter inom ramen för byggproduktförordningen. Anmälda organ ska helt avhålla sig från tillsyn (eftersom detta ska utföras av nationella tillsynsmyndigheter) och från att säkerställa att tillverkaren uppfyller sina skyldigheter enligt CPR. Det är inte de anmälda organens uppgift att kontrollera om tillverkaren har upprättat prestandadeklarationen (DoP) på rätt sätt, eller om tillverkaren har anbringat CE-märkningen korrekt.

 • För vilken area ska tillägget på byggnadens specifika energianvändning beräknas pga utökad ventilation enligt tabell 9:3b i BBR?

  Tabell 9:3b i Boverkets byggregler, BBR, medger ett tillägg dels till grundvärdet av specifik energianvändning och dels till eleffekt för uppvärmning, om uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2. Tillägget adderas som en delpost till byggnadens specifika energianvändning (kWh, per m2 Atemp och år) respektive installerad eleffekt för uppvärmning (kW). Eftersom den tillåtna specifika energianvändningens totalsumma beräknas per Atemp och år, följer således härav att även ett eventuellt tillägg också gör det. Analogt gäller detta också för effektkravet. Det betyder att tillägg för utökad ventilation, enligt föreskriften, endast ska göras för sådana utrymmen som räknas in i Atemp.

 • För vilken area ska tillägget på installerad eleffekt för uppvärmning beräknas på grund av utökad ventilation enligt tabell 9:3b i BBR?

  Tabell 9:3b i Boverkets byggregler, BBR medger ett tillägg dels till grundvärdet av installerad eleffekt för uppvärmning och dels till specifik energianvändning, om uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2. Tillägget adderas som en delpost till installerad eleffekt för uppvärmning (kW) respektive byggnadens specifika energianvändning (kWh/m2 Atemp och år). Eftersom den tillåtna installerade eleffekten för uppvärmning beräknas utifrån Atemp, följer således härav att även ett eventuellt tillägg också gör det. Analogt gäller detta också för energikravet. Det betyder att tillägg för utökad ventilation, enligt föreskriften, endast ska göras för sådana ventilerade utrymmen som räknas in i Atemp.

 • Gäller byggnadsarea enbart på mark? Gäller byggnadsarea även för parkering under mark? Hur kan man reglera det annars?

  Hur byggnadsarea mäts framgår av SS 21054:2009. I princip är byggnadsarea den area byggnaden upptar på marken (med mindre tillägg och undantag för olika byggnadsdelar). Byggnadsarea gäller också överbyggd gård. Hur detta ska tolkas i olika sammanhang har vi inget svar på.

 • Gäller byggreglerna trots att det varken krävs bygglov eller anmälan vid ändring av verksamheten?

  Ja, vid en ändring i en byggnad så gäller byggreglerna för den ändrade delen men man ska ta hänsyn till byggnadens förutsättningar, ändringens omfattning, varsamhetskravet och förvanskningsförbundet.

  Att ändra verksamhet i en byggnad är att betrakta som en ändring och bland annat BBR gäller.

  Om en byggnad helt eller delvis tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för, krävs dessutom bygglov.

  Vissa åtgärder som inte kräver bygglov kan kräva anmälan, t.ex. väsentlig ändring av brandskyddet, ventilationen eller planlösningen.

 • Gäller de tre klimatzonerna bara för elvärmda byggnader?

  Nej, fyra klimatzoner tillämpas för alla byggnader oavsett uppvärmningssätt.

 • Gäller energikraven för en tillbyggnad?

  Boverkets byggregler, BBR, gäller vid tillbyggnad. Tillbyggnad faller in under begreppet ändring av en byggnad enligt PBL.

  Vid ändring av en byggnad gäller föreskrifterna i BBR i den utsträckning som följer av avsnitt 1:22 i BBR. Bland annat ska man ta hänsyn till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Tillbyggnader är bygglovspliktiga. Tidig kontakt med kommunen är viktig.

 • Gäller energikraven i BBR för byggnadsmoduler och arbetsbodar?

  Byggnadsmoduler

  Om byggnadsmodulerna är att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär, så behöver modulerna inte uppfylla de strängare kraven på energihushållning för elvärmda byggnader enligt 3 kap. 15 § Plan- och byggförordningen (PBF). Men energikraven enligt 3 kap. 14 § PBF ska uppfyllas även om det är en lokal avsedd för verksamhet av tillfällig karaktär. Byggnadsmodulerna ska alltså alltid åtminstone uppfylla energikraven som gäller för lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme i BBR avsnitt 9:2.

  Arbetsbodar

  Arbetsbodar är enligt Boverket normalt att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär. Därför behöver kravet i 3 kap. 15 § PBF om särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med elenergi inte uppfyllas. Däremot gäller 3 kap. 14 § PBF.

  Reglerna i avsnitt 9 BBR är inte skrivna utifrån situationen att de ska gälla arbetsbodar. Dessutom finns det i inledningen av avsnittet (9:11) ett antal undantag från när reglerna gäller, ett exempel är byggnader som används kortare perioder. Detta undantag bör i praktiken normalt vara fallet när det gäller arbetsbodar.

 • Gäller kravet att tillhandahålla en kopia av prestandadeklarationen för alla ekonomiska aktörer som tillhandahåller en produkt på marknaden?

  Ja, se artikel 7.1 i byggproduktförordningen. Bestämmelsens syfte är att tillförsäkra att varje mottagare får en kopia av prestandadeklarationen. Kravet gäller därför alla ekonomiska aktörer som tillhandahåller en produkt på marknaden.

 • Gäller reglerna för attefallshus även på arrenderad tomt i fritidsområde?

  Ja, så länge det finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten.

Sidansvarig: Webbredaktionen