Boverket arbetar för att fler ska erbjudas bostad

Sverige behöver 710 000 nya bostäder på tio års sikt, det visar Boverkets senaste byggbehovsprognos. Samtidigt ser myndigheten att det kommer att behövas flera lösningar för att öka tillgången på bostäder så att fler ska erbjudas en bostad.

Här presenterar vi huvuddragen i vad Boverket kommer att fokusera på under 2016.

Boverkets fokus på bostadsfrågan 2016

Tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen

Flygfoto över bostadsområde. Foto. Scandinav/Mikael Svensson

Boverket arbetar för en enhetligare och effektivare tillämpning av plan- bygglagstiftningen, bland annat för att det gör det enklare för byggherrar som är verksamma i olika delar av landet. PBL kunskapsbanken är den digitala knutpunkten för alla som arbetar med PBL där finns till exempel vägledningstexter och webbutbildningar. Boverket sprider även kunskap via webbseminarier om aktuella PBL-frågor som går att följa i realtid och titta på i efterhand. Boverket arbetar också med att digitalisera plan- och byggprocessen som att få en snabbare och enhetligare process.

Tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen

Regelförenkling

Kvinnor som arbetar på bygge. Foto: Scandinav bildbyrå/Lars Owesson

För att underlätta bostadsbyggande arbetar myndigheten med att förenkla och ta bort regler bland annat i Boverkets byggregler, BBR. Boverkets Byggregler är föreskrifter och allmänna råd och innehåller preciseringar av vissa krav i plan- och bygglagen som byggherrar ska följa. Boverket skriver även vägledningstexter inom området.

Läs om Boverkets byggregler i PBL kunskapsbanken.
Om du vill läsa mer om pågående arbete med regler kan du klicka på länken till webbsidan "Pågående regelarbete"

Regelförenkling

Finansiering

Byggarbetsplats i stockholmsregionen. Foto: Hans Ekestang

Boverket hanterar olika statliga bidrag och stöd som möjliggör del till finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder samt kommunala hyresgarantier för privatpersoner. Boverket kan också ställa ut kreditgarantier för bostäder till långivare och på så vis underlätta finansieringen för den som bygger både under byggtiden och efter färdigställande.

Finansiering

Analyser av bostadsmarknaden

En familj som flyttar. Foto: Scandinav

Boverket analyserar fortlöpande hur bostadsmarknaden fungerar ur många olika aspekter. Under 2016 kommer vi bland annat att göra analyser om trångboddhet och om hushållens ekonomi. Myndigheten arbetar även löpande med bostadsmarknaden genom bostadsmarknadsenkäten, BME, Boverkets indikatorer och byggbehovsprognoser.

Analyser av bostadsmarknaden

Hållbar stadsutveckling

Folkmyller på torg i Årsta. Foto: Hans Ekestang

Att se staden ur ett helhetsperspektiv är en förutsättning för hållbar stadsutveckling. Detta är inte minst viktigt när det behöver byggas mycket. Boverket arbetar bland annat utifrån Plattformen för hållbar stadsutveckling.

Hållbar stadsutveckling

Detta gjorde Boverket under  2016

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej