Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Publikation, EU och bostadspolitiken 2017

  Vi har ett intensivt år framför oss på EU-nivå. En mängd pågående initiativ ska föras i hamn, samtidigt som förutsättningarna för EU:s framtida samarbete debatteras. Det framgår av "EU och Bostadspolitiken 2017"; Boverkets årliga rapport om EU-samarbetet ur ett bostadspolitiskt perspektiv.

 • Nyhet, Ny vägledning: Länsstyrelsernas tillsyn om översvämningsrisker

  Tillsynsvägledningen om översvämningsrisker riktar sig i första hand till länsstyrelserna och syftar till att ge stöd åt länsstyrelserna vid tillsyn av kommunernas detaljplaner gällande risken för översvämning.

 • Nyhet, Vi måste fortsätta bygga fler bostäder i Sverige

  Ny statistik visar att bostadsbyggandet planar ut under senare halvan av 2017. Boverket pekar på att fler bostäder behöver byggas för att räcka till den ökande befolkningen.

 • Nyhet, Problem med radon i ditt småhus? – Ett nytt radonbidrag är på väg

  Vill du söka bidraget direkt när det införs måste du omgående mäta radonhalten i ditt hus. Mätningen ska genomföras under eldningssäsong vilket innebär att du måste påbörja mätningen senast 1 mars och slutföra senast 30 april.

 • Nyhet, Boverket förtydligar regeländringar för utsläpp från vedeldning

  Från den 1 juli 2018 ska ändrade regler tillämpas vid installationer av kaminer och pannor som eldas med pellets och ved, syftet är att minska utsläppen. Nu har ändringarna förtydligats i vägledningar till konsumenter och kommuner. Ändringarna innebär inget förbud mot vedeldning eller återanvändning av äldre vedspisar.

 • Nyhet, 16 kulturlokaler får bidrag

  Boverkets samlingslokaldelegation har beslutat att ge bidrag till kulturlokaler. Totalt fördelas i år cirka 9,65 miljoner kronor till 16 icke-statliga kulturlokaler runt om i landet.

 • Publikation, Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

  Boverket har utrett förutsättningarna och, om lämpligt, lämna förslag på åtgärder för att inom ramen för byggprocessen enligt plan- och bygglagen styra mot ett mer hållbart byggande med nyttjande av hållbara material i syfte att åstadkomma minskad klimatpåverkan.

 • Nyhet, Film: Rätt, snyggt och snabbt

  I dagens samhälle behöver vi allt fler lösningar för att tillgodose ett ökande men också växlande bostadsbehov. Se Boverkets film ”Rätt, snyggt och snabbt” om bostäder som byggs med tidsbegränsade bygglov.

 • Remiss, Remiss; Boverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpningen av europeiska konstruktionsregler

  Boverket önskar synpunkter på förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS, och tillhörande konsekvensutredning. De ändrade reglerna är tänkta att gälla från den 1 januari 2019.

 • Nyhet, Monica von Schmalensee ny ordförande i Rådet för hållbara städer

  I december inrättade regeringen Rådet för hållbara städer och nu utser regeringen arkitekten Monica von Schmalensee till ny ordförande för rådet.

Sidansvarig: Webbredaktionen