Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Publikation, Uppföljning av omgivningsbuller

  Boverket har haft i uppdrag av regeringen att följa upp tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen avseende omgivningsbuller och analysera effekterna av det befintliga regelverket.

 • Nyhet, Bidrag till allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet

  I år, 2017, får 26 projekt som utvecklar samlingslokaler för ungdomarna dela på 23,8 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat användas för att utveckla verksamheten och göra lokalerna mer attraktiva för ungdomar.

 • Nyhet, 10 projekt får stöd för innovationer för hållbara städer

  Tio projekt får dela på 7,7 miljoner kronor när Naturvårdsverket beslutar om stöd för innovativa miljötekniker och samhällsbyggande systemlösningar.

 • Nyhet, 145 miljoner till bättre utemiljöer

  Stöd har beviljats för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott, men även för nya anläggningar såsom gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.

 • Publikation, Hyresvärdars krav på blivande hyresgäster

  Det finns ingen skillnad mellan vilka krav som privata och kommunala bostadsföretag ställer på sina blivande hyresgäster. Det finns snarare skillnader inom olika bostadsföretag i vilka villkor som ställs när människor ska hyra en bostad. Det konstaterar Boverket i en ny rapport.

 • Publikation, Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utvärdering av tillämpningen av gällande lagstiftning

  Boverket har fått i uppdrag att utvärdera tilllämpningen av lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL) samt de förändringar i 12 kap. jordabalken (hyreslagen) respektive hyresförhandlingslagen (1978:304) som trädde i kraft den 1 januari 2011. Denna rapport utgör Boverkets redovisning av detta uppdrag.

 • Nyhet, I dag klockan 14: webbseminarium om klimatpåverkan och klimatanpassning

  Den 30 november klockan 14.00 bjuder Boverket in till ett webbseminarium. Sändningen handlar om hur kommuner kan jobba inom den fysiska planeringen för att åstadkomma en positiv eller neutral klimatpåverkan samt vara förberedd på ett förändrat klimat genom att klimatanpassa.

 • Remiss, Remiss: förslag till ändringar i avsnitt 6:74 med mera

  Ni får härmed tillfälle att yttra er över föreslagna ändringar i avsnitt 6:74, avsnitt 9 tabell 9:2a och övergångsbestämmelsen till avsnitt 9 i Boverkets byggregler (2011:6), BBR, med tillhörande konsekvensutredning. Boverket önskar synpunkter på förslaget med tillhörande konsekvensutredning senast 12 januari 2018.

 • Nyhet, Sveriges skolgårdar ska kartläggas

  Boverket ska tillsammans med SCB och andra myndigheter göra en nationell kartläggning av barns och ungas utemiljöer vid grundskolor.

 • Nyhet, Webbseminarium 30 november: om klimatfrågor i översiktsplaneringen

  Missa inte Boverkets webbseminarium om klimatfrågor i översiktsplaneringen den 30 november klockan 14

Sidansvarig: Webbredaktionen