Fortsatt stora utmaningar för att uppnå God bebyggd miljö

Nyhet,

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö kommer inte kunna nås till 2020. Den bedömningen gör Boverket i årets uppföljning av miljökvalitetsmålen som Naturvårdsverket presenterade den 31 mars.

Åtta miljömålsansvariga myndigheter deltog i framtagande av rapporten där Boverket ansvarar för uppföljning av God bebyggd miljö. Riktningen för målet bedömer Boverket är neutral. Detta är en förändring från året innan då riktningen bedömdes vara svagt positiv.

Högkonjunktur, ökad bilanvändning, en kraftigt ökad befolkning och ett ökat bostadsbyggande har lett till större påfrestningar på miljön. Samtidigt görs många åtgärder som är positiva för målet, exempelvis finns ett flertal statliga stöd som stadsmiljöavtalen, upprustning av inne- och utemiljön i skolor, stöd till jämställda offentliga miljöer och stöd till energieffektiviserande renovering. Under 2016 har det också släppts flera vägledningar som översiktsplanering för minskad klimatpåverkan, en film om att skapa goda ljudmiljöer och webbutbildningar om tillämpningen av PBL.

Den största utmaningen är att med det ökade bostadsbyggandet lyckas behålla, utveckla och skapa goda livsmiljöer för alla. Andra utmaningar är att minska bilresandet, att minska mängden uppkommet avfall och att öka resurseffektiviteten i byggande och förvaltning.

Årets årliga uppföljning av God bebyggd miljö hittar du i "Relaterad information". Där hittar du också länk till mer information om God bebyggd miljö.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej