Införande av nära-nollenergiregler i svenska byggregler

Nyhet,

Nära-nollenergiregler införs i Boverkets byggregler den 1 juli 2017. Bakgrunden är att från och med 2021 ska alla nya färdigställda byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader enligt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. Syftet är att genom höga energikrav driva på takten i utvecklingen mot ett energieffektivt byggande i Europa.

Regeringen fattade beslut om ändringar i plan- och byggförordningen, PBF, som trädde i kraft den 1 april 2017. Från den 1 juli gäller ändringar i Boverkets byggregler, BBR. Ändringar görs även i föreskriften BEN, som innehåller regler för fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår.

Det här ändras i Boverkets byggregler, BBR

Ändringarna i BBR är främst att byggnadens energiprestanda fastställs på ett nytt sätt. Energikraven behålls oförändrade.

  • Systemgränsen ändras till primärenergi och energiprestanda anges i primärenergital (EPpet) som en följd av ändringar i plan- och byggförordningen. Byggnadens energiprestanda avspeglar då mer resursanvändningen i energisystemet än gällande regler där gränsen går vid huset.
  • Primärenergital ersätter specifik energianvändning som mått på byggnadens energiprestanda och primärenergifaktorer införs för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas.
  • Elvärmda byggnader tas bort som kategori. En högre primärenergifaktor för el får samma innebörd som den tidigare uppdelningen i elvärmda och ej elvärmda byggnader.
  • Klimatzonerna ersätts av geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå. Det ger en mer detaljerad beskrivning av klimatet i Sverige.

Boverket planerar att under hösten 2017 presentera förslag till skärpta energikrav som är tänkta att gälla från 2021. Genom att besluta om skärpning av kraven långt i förväg ges branschen god tid att ställa om.

Det här ändras i reglerna för fastställande av byggnadens energianvändning, BEN

BEN anpassas i huvudsak till ändringarna i BBR.

En annan viktig ändring är att normal innetemperatur för flerbostadshus ändras från 22 °C till 21 °C, med undantag för äldreboenden. Detta gäller indata i beräkningar och vid normalisering av uppmätta data.

Mer information

Du hittar författningarna med tillhörande konsekvensutredningar via länkarna i "Relaterad information". Det kommer också att lämnas mer information under Boverkets webbseminarium som sänds den 28 juni 2017.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej