Öppna data - Plan- och byggenkäten 2015

Här kan du ta del av öppna data för hur plan- och bygglagstiftningen tillämpats de senaste åren. Dataunderlaget är hämtat från de plan- och byggenkäter som besvarats av länsstyrelser och kommuner.

Här finns dataunderlag till den statistik med tillhörande diagram och kartor som redovisats för uppföljningen av plan- och bygglagstiftningens tillämpning under 2013-2015. Underlaget är uppdelat i kategorierna översiktsplanering, detaljplanering, lov och byggande samt temadelar. De nedladdningsbara filerna är uppdelade efter svar från respektive enkät och sorterat på läns- eller kommunnivå.

Dataunderlaget består av insamlat material från länsstyrelser och kommuner via Boverkets plan- och byggenkäter där frågor om planering, lov och byggande och tillsyn besvarats. Dataunderlaget består även av redovisningen av uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015 gällande handläggningstider för överklagade lov och planer.

Svarsfrekvensen från kommunerna varierar mellan åren och når aldrig upp till 100 procent, vilket gör att det finns en viss osäkerhet i materialet. Statistiken ger dock en indikation på den utveckling som skett under åren.

Du får kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Ange Boverket och aktuell enkät med årtal som källa.

Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Du ska ange Boverket och aktuell enkät med årtal som källa.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej