Uppdrag att utreda en reglering av den tekniska utformningen av detaljplaner så att planinformationen blir återanvändbar

Boverket har fått i uppdrag att utreda behovet av att reglera hur detaljplaner ska utformas tekniskt för att göra det enklare att utbyta informationen om planbestämmelser digitalt.

Bakgrund

Idag skapas förslag till detaljplaner ofta med stöd av ett GIS- eller CAD-program, där GIS står för geografiskt informationssystem och CAD står för Computer-Aided Design.

Data som redovisas på plankartan, exempelvis information inom vilket område en viss planbestämmelse är tillämplig, är vanligtvis georefererad. Det innebär att informationen förhållandevis enkelt kan överföras till andra IT-system och återanvändas för till exempel;

  • digital kartproduktion,
  • fastighetsbildning,
  • som underlag för bygglovshandlingar, och
  • statistiska analyser med mera.

Möjligheten att utbyta information mellan olika aktörer försvåras av att kommuner och konsulter arbetar med olika tekniska lösningar som bland annat innebär att den digitala informationen ordnas och lagras på olika sätt.

I dag finns ingen reglering som anger att informationen om detaljplaner ska vara tillgängligt digitalt. Det finns en svensk standard som erbjuder ett digitalt överförningsformat för att göra det möjligt att utbyta information mellan IT-system (SS 637040:2916), se "relaterad information", men det är frivilligt att använda den. (Standarden har tagits fram på initiativ av Boverket).

Uppdraget

Boverket ska utreda behovet av att reglera vilken standard som ska gälla för hur detaljplaner ska utformas tekniskt. Regleringen ska ske genom föreskrifter, och syftet är att förenkla digitalt informationsutbyte om detaljplaner.

Förutsättningar för digitala detaljplaner

Boverket ska utreda behovet av att reglera hur nya detaljplaner ska utformas tekniskt för att göra det enklare att utbyta information om planbestämmelser digitalt. Boverket ska också redovisa hur en författningsreglering kan utformas på föreskriftsnivå.

För att åstadkomma en digital samhällsbyggnadsprocess är det nödvändigt att information från detaljplaner kan återanvändas när detaljplanen vunnit laga kraft, exempelvis vid plangenomförandet. Boverket ska redovisa förutsättningarna för att införa en eventuell reglering, bl.a. när det gäller övergångstid för aktörer, till exempel kommuner.

Samordning

Arbetet ska ske i samverkan med Lantmäteriet. Deras regeringsuppdrag om grundkartan (som de fick den 22 december 2016) ska vara speciellt i fokus för samarbetet.

Uppdraget ska utföras efter samråd med länsstyrelserna, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting samt andra berörda aktörer.

Tider i uppdraget

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2017.

Konsultuppdrag

Som en del i uppdraget så ska Boverket utreda behovet av en reglering för hur detaljplaner ska utformas tekniskt. Till detta har vi tagit hjälp av en konsult som utfört telefonintervjuer.

Konsultens frågeunderlag har Boverket tagit fram tillsammans med konsulten och med hjälp av utpekade organisationer i uppdraget.

Resultatet från konsultens undersökning kan du redan nu läsa om i "relaterad information". Denna konsultrapport kommer också att finnas som bilaga i Boverkets rapport av detta uppdrag.

Mer information

Uppdraget från regeringskansliet kan du läsa mer om i "Relaterad information".

Tidigare arbete av Boverket på området om effektivare samhällsbyggnadsprocess kan du läsa om i "Relaterad information".

Kontakt

Vill du veta mer om uppdraget eller känner att du kan bidra för ett bättre resultat så finns kontaktuppgifter till projektledaren i "Relaterad information".

 

 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej