Tidsbegränsat bygglov för bostadshus

Byggnadsnämnden får bevilja en ansökan om tidsbegränsat bygglov för en byggnad för bostadsändamål, om sökanden begär det och om platsen kan återställas. Åtgärden måste också uppfylla någon eller några av de förutsättningar som gäller för permanent bygglov. Tidsbegränsat bygglov får ges för högst sammanlagt 15 år. Bygglovet kan också omfatta åtgärder som hör till bostadshuset, som exempelvis plank eller parkeringsplatser.

Det finns två bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, som handlar om tidsbegränsade bygglov. Den första omfattar alla typer av bygglovspliktiga åtgärder, medan den andra endast handlar om nybyggnad av bostadshus.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33a §

Det finns skillnader mellan tidsbegränsat bygglov som reglerar alla typer av bygglovspliktiga åtgärder och tidsbegränsat bygglov för bostadshus. Den största skillnaden är att tidsbegränsat lov för bostadshus inte förutsätter att bostadshuset tillgodoser ett tillfälligt behov. Däremot är det en förutsättning för lov att platsen där byggnaden ska placeras ska kunna återställas. En annan skillnad är att en ansökan om tidsbegränsat bygglov för bostadshus får beviljas trots att byggnaden uppfyller alla förutsättningar för att ge ett permanent bygglov och att sådant lov enbart får ges för nybyggnad.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33a §

Handläggning av tidsbegränsat bygglov

Alla generella bestämmelser i PBL om handläggningen av lovärenden gäller även för handläggning av tidsbegränsat bygglov. Det betyder exempelvis att de bestämmelser som finns om upplysnings- och underrättelseskyldighet, handläggningstid, beslutets innehåll, expediering och kungörelse, gäller vid handläggning av tidsbegränsat bygglov. Bestämmelserna gäller också vid handläggning av förlängning av ett tidsbegränsat bygglov. Nämndens beslut om att bevilja eller inte bevilja ett tidsbegränsat bygglov behöver motiveras precis som vid andra beslut i bygglovsärenden. Ett beslut om att bevilja eller inte bevilja ett tidsbegränsat bygglov bör även innehålla vilken eller vilka förutsättningar för bygglov som bedömts ha blivit uppfyllda respektive inte uppfyllda. (Jfr Blomberg och Gunnarsson, Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 33 §, Lexino 2017-01-01)

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 20-29 §§

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 41-41b §§

Här kan du läsa mer om handläggning

När ska ett tidsbegränsat bygglov för bostadshus ges

Kommunen får bestämma om tillfällig användning av byggnader eller mark i en detaljplan. Paragrafen om tidsbegränsat bygglov för bostadshus reglerar inte hur prövningen ska gå till om en detaljplan innehåller sådana bestämmelser. Det gör däremot reglerna om tidsbegränsat bygglov för alla typer av åtgärder.

Om tidsbegränsat bygglov för ett bostadshus söks på mark som är planlagd för tillfällig användning, måste därför prövningen göras med stöd av reglerna om tidsbegränsat bygglov för alla typer av åtgärder. Detta är det enda tillfället då byggnadsnämnden är skyldig att ge ett tidsbegränsat bygglov för bostadshus. Det finns dock ingen rättighet för den sökande att få ett lov för hela den tid som anges i planbestämmelsen.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 26-29 §§

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33 §

När får ett tidsbegränsat bygglov för bostadshus ges

Det finns ett antal förutsättningar som måste uppfyllas för att en ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av ett bostadshus ska kunna beviljas.

  • Ansökan ska avse nybyggnad av en byggnad för bostadsändamål.
  • Någon eller några förutsättningar för bygglov ska vara uppfyllda.
  • Sökanden ska ha ansökt om ett tidsbegränsat bygglov.
  • Platsen där byggnaden ska placeras ska kunna återställas.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33a §

Ett tidsbegränsat bygglov ska inte användas för att undvika en planändring när det handlar om åtgärder av permanent karaktär som strider mot detaljplanen. Tidsbegränsat bygglov ska heller inte ges om marken behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 53 och prop. 1985/86:1 sid. 722)

Ansökan ska avse nybyggnad av en byggnad för bostadsändamål

Ansökan om tidsbegränsat lov måste avse nybyggnad av en byggnad för bostadsändamål. Nybyggnad innebär uppförande eller flyttning av en redan uppförd byggnad. Lov får alltså bara ges för uppförande eller flyttning av en byggnad för bostadsändamål. Andra åtgärder, till exempel tillbyggnad eller inredande för ett väsentligen annat ändamål, omfattas inte.

Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap 4 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33a §

En byggnad för bostadsändamål kan vara ett en- och tvåbostadshus eller ett flerbostadshus. Byggnadens ägande- och upplåtelseform saknar betydelse för frågan om lov kan ges.

Det finns ingen definition av vad bostad eller boende är. I tveksamma fall, till exempel om ansökan gäller nybyggnad av ett HVB-hem, så behöver byggnadsnämnden först ta ställning till om användningen ska anses som boende eller vård. Om användningen ska ses som vård, kan tidsbegränsat lov för bostadshus inte ges. (jfr MÖD 2012-07-05, mål nr P 15-12)

Vissa verksamheter, som hotell, vandrarhem, camping eller tillfälligt anläggningsboende, är enligt rättspraxis att betrakta som tillfällig vistelse och inte bostadsändamål. Dessa verksamheter är alltså inte former av boende och tidsbegränsat lov kan inte beviljas med stöd av bestämmelsen om tidsbegränsat lov för bostadsändamål. (MÖD 2015-12-15, mål nr P 1565-15)

Någon eller några förutsättningar för bygglov ska vara uppfyllda

En ansökan om tidsbegränsat bygglov för bostadshus får beviljas om någon eller några förutsättningar för permanent lov är uppfyllda. För det första får lov ges även om bostadshuset inte uppfyller alla krav för att få permanent lov. Däremot så måste det uppfylla minst ett av kraven. För det andra så får ansökan beviljas även om bostadshuset uppfyller alla krav för att få ett permanent lov, eftersom lagtexten inte anger att bostadshuset måste strida mot något av kraven. Det är därmed möjligt att ge tidsbegränsat bygglov för ett bostadshus som följer bestämmelserna i en detaljplan och som inte heller strider mot något annat krav för permanent lov.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33a §

Byggnadsnämnden får i det enskilda fallet bedöma vilka krav som ska vara uppfyllda och i vilken grad. Vid prövningen är det syftet med den planerade åtgärden, och inte dess planerade varaktighet, som bör vara avgörande för vilka krav som är rimliga att ställa på den planerade åtgärden. Det betyder att den planerade användningen av en byggnad är avgörande för vilka krav som är rimliga att ställa. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 54)

Byggnadsnämndens lämplighetsbedömning bör innefatta en avvägning mellan intresset av att utföra åtgärden och de motstående intressen som skyddas av PBL eller annan lagstiftning. Eventuella olägenheter av åtgärden får vägas mot nyttan av densamma. Normalt bör det krävas goda skäl för att ge bygglov för en åtgärd som bedöms innebära större olägenheter än som accepteras i fråga om bygglov som inte är tidsbegränsade. Samtidigt finns det ett visst handlingsutrymme för byggnadsnämnden att göra en avvägning.

Ett grundläggande krav är dock att en byggnad ska placeras så att den eller dess användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Byggnader där människor ska vistas bör aldrig placeras eller utformas på ett sätt som är farligt för liv eller hälsa. Byggnadsnämnden bör vara särskilt restriktiv vid prövningen när det gäller olägenheter i form av buller. (jfr prop. 2006/07:122, sid 54, prop. 2016/17:137 sid. 10-11, RÅ 1991 not. 162, prop. 2013/14:59 sid. 27)

Krav enligt annan lagstiftning

Trots att tidsbegränsat bygglov får ges i strid mot kraven för permanent lov enligt PBL så kan annan lagstiftning ställa krav på byggnader för bostadsändamål. En byggnad som innehåller hyresbostäder måste till exempel uppfylla den lägsta godtagbara standard som anges i hyreslagen. Vidare så kan miljöbalken ställa vissa krav på byggnader där människor ska bo. Det är lämpligt att byggnadsnämnden upplyser om att sådana krav kan bli aktuella.

Jordabalk (1970:994) 12 kap 18a §

Miljöbalk (1998:808) 9 kap 9 §

Sökanden måste ha begärt ett tidsbegränsat bygglov

En av förutsättningarna för tidsbegränsat bygglov är att den sökande själv begär det. Det krävs inte att sökanden anger vilken typ av tidsbegränsat bygglov som söks. Om sökanden har ansökt om permanent bygglov för ett bostadshus får byggnadsnämnden alltså inte bevilja ett tidsbegränsat lov. Om byggnadsnämnden är osäker på om ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov eller ett permanent bygglov, är det lämpligt att dem kontaktar sökanden för att reda ut vad ansökan avser.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33a §

Platsen ska kunna återställas

Platsen där bostadshuset ska placeras måste kunna återställas. Det ska vara tekniskt och ekonomiskt rimligt att återställa platsen. Återställandet innefattar utöver själva byggnaden även tillhörande åtgärder och markarbeten. Detta innebär att när det gäller återställande och avveckling så ställs samma krav på tidsbegränsade lov för bostadshus som på tidsbegränsat lov för andra åtgärder. (prop. 2016/17:137 sid. 13)

För att en kommande avveckling ska kunna bedömas vara trovärdig bör det redan i ansökan redovisas hur det är tänkt att åtgärden ska avvecklas. Det ska vara praktiskt och ekonomiskt rimligt att avveckla åtgärden inom den tidsperiod som lovet söks för. Detta betyder också att byggnadsnämnden behöver göra en bedömning av hur omfattande åtgärder som kommer behövas för att bygga det som lovet medger, gentemot den tid som åtgärden ska finnas. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 55 och 53)

MÖD har i en dom från 2016 prövat frågan om hur mark ska återställas. Ansökan gällde tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus i form av moduler för studenter. Det krävdes omfattande och förhållandevis kostsamma markåtgärder och grundläggningsarbeten. Dessa åtgärder gjorde att MÖD bedömde att det inte kunde anses vara praktiskt och ekonomiskt rimligt att avveckla åtgärden inom den avsedda tiden. Nämnden hade framfört att hänsyn skulle tas till de lokala förutsättningarna på platsen som ledde till att det ofta behövdes mer omfattande grundläggningsarbeten. Domstolen ansåg dock att detta inte hade någon betydelse för bedömningen. (MÖD 2016-06-28, mål nr P 1128-16)

Tillhörande åtgärder

Det tidsbegränsade lovet för bostadshuset får också omfatta tillhörande åtgärder. Vilka åtgärder som kan anses höra till bostadshuset får därmed bedömas av byggnadsnämnden med hänsyn till vilka behov som finns på den aktuella platsen. Exempel på tillhörande åtgärder kan vara bullerplank, parkeringsplatser och olika typer av serviceanläggningar som pump- och transformatorstationer. (prop. 2016/17:137 sid.15)

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33 §

Tidsbegränsat bygglov som utförs i strid mot en detaljplan

Eftersom tidsbegränsat lov får ges för åtgärder som inte uppfyller kraven som gäller för permanent lov, får det ges i strid mot en detaljplan. I sådana fall kan den planenliga användningen trängas undan, och byggnadsnämnden måste då avväga om detta är rimligt i förhållande till nyttan av åtgärden som det tidsbegränsade lovet söks för. En sådan avvägning kan till exempel vara aktuell vid placering av ett byggnadsverk på allmän plats. I en dom om tidsbegränsat lov var frågan om tidsbegränsat bygglov kunde ges för skolpaviljonger. Skolpaviljongerna skulle placeras i anslutning till en befintlig skola på parkmark där det fanns gräsytor och en fotbollsplan. En av frågorna i domen var om det fanns förutsättningar för att bevilja tidbegränsat bygglov med hänsyn till att parkmarken behövdes som rekreationsyta. Det allmänna intresset av utbildningsplatser i området och lokaler vid ombyggnad av skolan vägdes mot det allmänna intresset av att allmänheten skulle ha fortsatt tillgång till parken. Marken som skolpaviljongerna skulle placeras på var ett sammanhållande parkområde som var cirka tio hektar stort. Domstolen bedömde att den mark som paviljongerna upptog, var begränsad i förhållande till den totala storleken av parkområdet och det framkom även att det fanns en ytterligare fotbollsplan i närområdet som allmänheten kunde använda. Det allmänna intresset av att behålla marken som rekreationsyta kunde enligt domstolens mening därför inte anses så starkt att det vägde tyngre än det allmänna intresset av att tillgodose behovet av utbildningsplatser i området och att skolan kunde byggas om. (MÖD 2015-04-24, mål nr P 10151–14)

Giltighetstid för tidsbegränsade bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov för en byggnad för bostadsändamål får ges för högst tio år. Sökanden kan innan tiden har gått ut begära att tiden förlängs och det får göras med högst fem år åt gången. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33a §

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas med högst fem år i taget. En förlängning av ett tidsbegränsat bygglov innebär att byggnadsnämnden ska pröva åtgärden på nytt och fatta ett nytt beslut. Något nytt start- och slutbesked behöver dock inte lämnas. De tekniska egenskapskraven behöver inte prövas igen, eftersom dessa ska anses ha varit uppfyllda inför det startbesked som lämnades. Alla generella bestämmelser om handläggningen av lovärenden gäller även vid en förlängning av ett tidsbegränsat bygglov, exempelvis kommunens underrättelseskyldighet. (MÖD 2014-05-02, mål nr P 7853-13)

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33a §

Det finns ingen möjlighet i lagen att med stöd av 9 kap 33 a § besluta om förlängning av ett tidsbegränsat lov som beslutats med stöd av 9 kap 33 § och vice versa.

Att ta bort det som utförts med stöd av ett tidsbegränsat bygglov

En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. Avvecklingen av åtgärden ska göras så som det redovisades i lovansökan. Det är därför inte rimligt att kräva rivningslov för åtgärden. Dock måste en anmälan lämnas in om förutsättningarna enligt plan- och byggförordningen, PBF, är uppfyllda. Om det som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat bygglov inte tas bort eller upphör inom angiven tid, blir det olovligt. Byggnadsnämnden är då skyldig att ingripa enligt 11 kap. PBL. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 54-55)

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 5-6 §§

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5 §

Trots att byggnadsnämnden ska ingripa är det troligtvis inte möjligt att ta ut någon byggsanktionsavgift. Bestämmelserna om byggsanktionsavgifter bygger till stor del på att en åtgärd som kräver beslut om start- eller slutbesked har utförts utan dessa beslut. Om en åtgärd som beviljats tidsbegränsat bygglov har fått start- och slutbesked är det sannolikt inte möjligt att ta ut byggsanktionsavgift i de fall då åtgärden inte tagits bort eller upphört när giltighetstiden gått ut.

Här kan du läsa mer om tillsyn

När gäller reglerna

Bestämmelsen gäller från den 1 maj 2017. Det innebär att bestämmelsen kan tillämpas även på tidigare påbörjade ärenden som avser nybyggnad av bostadshus, där beslut ännu inte har tagits. Bestämmelsen slutar gälla den 1 maj 2023 och efter det går det inte längre att ansöka om tidsbegränsat bygglov enligt den bestämmelsen. Av lagens övergångsbestämmelser framgår dock att det fortfarande går att besluta om tidsbegränsat lov och förlängning av ett tidsbegränsat lov efter det att bestämmelsen slutat gälla om ansökan kommit in före den 1 maj 2023.  (jfr prop. 2016/17:137 sid. 22)

Veta mer

Boverket har tagit fram en inspirationsfilm, "Rätt, snyggt och snabbt", om bostäder som byggs med tidsbegränsat bygglov. Filmen är 8 minuter lång och visar exempel på hur sådana bostäder kan byggas. Ett kommunalt bostadsbolag och en modulbostadstillverkare beskriver sina projekt.Under rubriken "Dokument" under "Relaterad inforamtion" kan du även ta del av en broschyr med mer information om filmen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej