Ändringar i PBL, PBF och BBR i kraftträdande 1 juli 2017

Nyhet,

Den 1 juli 2017 trädde ändringar i plan- och bygglagen, PBL, plan och byggförordningen PBF, Boverkets byggregler, BBR i kraft. Den 1 juli publicerade även Boverket viss vägledning i PBL kunskapsbanken till de nya lagändringarna. Direktlänkar till de vägledningar som finns tillgängliga hittar du under respektive avsnitt här i nyhetstexten.

Den 28 juni sände Boverket ett webbseminarium om regeländringarna tillsammans med ändringar som sker i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader samt ändringar i VÄS – Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovpliktiga. Du kan titta på webbseminariet i efterhand,länk till webbseminariet finns under rubriken "På Boverket" i "Relaterad information".

Planeringsbesked införs

Om kommunen begär det ska länsstyrelsen ge ett planeringsbesked där de bedömer om en detaljplan omfattar ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § andra stycket PBL. En begäran om planeringsbesked kan göras när som helst under planprocessen, men lämpligen sker det tidigt i processen.

Planeringsbeskedet ska ges inom sex veckor från det att en fullständig begäran kommit in till länsstyrelsen, om inte längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Särskilda omständigheter kan det vara vid särskilt komplicerade fall eller när det är många intressen som ska bedömmas. Även att länsstyrelsen måste invänta svar från en annan myndighet kan vara särskilda omständigheter.

Om länsstyrelsen ger ett positivt planeringsbesked får överprövning eller upphävande inte ske med hänvisning till den fråga som planeringsbeskedet avser. Detsamma gäller ett planeringsbesked som försetts med villkor och villkoret har iakttagits av kommunen. Det är endast om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till planeringsbeskedet eller om villkor inte har uppfyllts som det är möjligt för länsstyrelsen att överpröva och upphäva planen. Med väsentliga ändringar avses till exempel om det i en senare framtagen miljökonsekvensbeskrivning framkommit uppgifter som gör att det finns grund för ingripande, om nya fakta eller ny lagstiftning har kommit fram eller om omgivningen till detaljplaneområdet har förändrats på ett sådant sätt att länsstyrelsens planeringsbesked inte kan anses vara aktuellt.

Det är enbart kommunen som får överklaga ett planeringsbesked. Överklagandet ska ske inom tre veckor till regeringen.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 10a-10f §§

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 10a §

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 5a §

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 10a §

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 16 §

Kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden kan anta fler planer

Lydelsen i 5 kap. 27 § PBL ändras till att fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Samma uttryck gällande principiell beskaffenhet eller annars av större vikt används i kommunallagen.

Lagändringen syftar till att kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden ska kunna anta fler detaljplaner. Enligt förarbetet bör planer som handläggs med standardförfarande kunna delegeras medan planer som handläggs med utökad förfarande i princip alltid ska antas av kommunfullmäktige. Lagändringen innebär att även områdesbestämmelser kan antas av kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Möjligheten till utökad delegation att anta planer bör tillämpas även i planärenden som har påbörjats före 1 juli 2017.

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 27 §

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 6 §

Läs mer om antagnade av detaljplan här.

Fler möjligheter till utökad lovplikt

Tidigare kunde lovplikten för vissa åtgärder enbart utökas inom områden som utgör en värdefull miljö. Kommunen ges nu möjlighet att utöka lovplikten för vissa åtgärder inom alla typer av miljöer. Inom detaljplan kan lovplikten utökas för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial för alla byggnader. Det är även möjligt att utöka lovplikten för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus. Inom områdesbestämmelser kan lovplikten utökas för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Inom områden som utgör en värdefull miljö ges kommunen nu möjlighet att utöka lovplikten för vissa åtgärder som är undantagna från den generella lovplikten, exempelvis ljusanordningar och vissa typer av skyltar.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 8 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 2 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 4-4a §§

Läs mer om ändrad lovplikt här.

Tidsfrist för länsstyrelsens beslut efter överprövning

En tidsfrist införs för länsstyrelsens överprövning av detaljplan, områdesbestämmelser, lov och förhandsbesked. Länsstyrelsen ska fatta beslut om upphävande inom två månader från det att beslut om överprövning fattats. Tidsfristen får överskridas om längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Det kan till exempel gälla samverkan med andra myndigheter eller om det behövs kompletterande underlag från kommunen. Möjligheten att överskrida tidsfristen bör enligt förarbetet användas restriktivt.

I ärenden där länsstyrelsen har fattat beslut om överprövning före 1 juli 2017 ska tidsfristen räknas från 1 juli 2017 och inte från beslutet om överprövning.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 11 §

Läs mer om länsstyrelsens tillsyn här.

Undantag från lovplikt för uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil

Det krävs inte bygglov för säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Undantaget från krav på bygglov gäller både för fastigheter som ligger inom och utanför område med detaljplan.

Uppställningen får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Om båten, husvagnen eller husbilen placeras närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.

Uppställningen får inte ske vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område. Om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser får uppställningen inte heller ske utan bygglov.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 2 §

Du kan läsa mer om undantaget för båt, husvagn och husbil här.

Undantag från lovplikt för små tillbyggnader på en- och tvåbostadshus

Det krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel. Undantaget gäller enbart för en- och tvåbostadshus inom områden med detaljplan. Det finns ingen begränsning i storlek och höjd men tillbyggnaden ska vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten och får inte dominera över den befintliga byggnaden. Om tillbyggnaden görs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från de grannar som berörs av åtgärden.

Tillbyggnaden får inte strida mot den detaljplan som gäller för området. Det kan innebära att det inte går att göra tillbyggnaden alls eller att storleken begränsas. Även utformning och placering kan påverkas av detaljplanebestämmelser.

Tillbyggnaden får inte göras på en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område. Om kommunen i en detaljplan inför en utökad lovplikt för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel får den inte göras utan bygglov. Detsamma gäller om kommunen i en detaljplan, som är gjord före 1 juli 2017, har utökat lovplikten för sådana tillbyggnader, på högst 15 kvm, som avses i 9 kap. 4b §.

Dessa små tillbyggnader har inget särskilt undantag från anmälningsplikten. Även om tillbyggnaden inte kräver bygglov kan den därför kräva anmälan. Det gäller till exempel om tillbyggnaden innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller om den väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. Om tillbyggnaden sker i form av en installation eller en väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation kan den också kräva anmälan.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 5a §

Plan - och bygglag (2017:424) Övergångsbestämmelser punkt 3

Undantag från lovplikt för fasadändringar mot kringbyggd gård

För andra byggnader än en- och tvåbostadshus och deras komplementbyggnader krävs det inte bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård. Undantaget gäller enbart inom område med detaljplan och fasadändringen får inte strida mot detaljplanen.

Undantaget från lovplikten gäller inte om åtgärden vidtas på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Undantaget från lovplikt gäller inte heller om kommunen i detaljplan har infört en utökad lovplikt för byte av färg.

Sådana här fasadändringar har inget särskilt undantag från anmälningsplikten. Även om fasadändringen inte kräver bygglov kan den därför kräva anmälan. Det gäller till exempel om ändringen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. Byte av fasadmaterial på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- eller tvåbostadshus bör enligt Boverkets allmänna råd (VÄS 3) kräva anmälan.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 6a §

Du kan läsa mer om undantaget här.

Bygglovsbefriade fasadändringar på en- och tvåbostadshus får inte strida mot detaljplan

Inom område med detaljplan kan, precis som tidigare, byte av färg, fasad- och taktäckningsmaterial göras utan bygglov på en- och tvåbostadshus om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Men sådana ändringar får efter 1 juli 2017 inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 2 §

Du kan läsa mer om undantaget för en- och tvåbostadshus här.

Undantag från lovplikt för tillfälliga små byggnader på allmän plats

Det krävs inte bygglov för nybyggnad av vissa tillfälliga små byggnader. Byggnaden får inte vara större än 15 m2 och inte ha en taknockshöjd som överstiger 3 meter. Exempel på sådana byggnader är valstugor, informationsbyggnader eller byggnader för försäljning av mat och dryck. För att undantaget ska gälla måste byggnaden placeras inom allmän plats som kommunen är markägare till. Allmän plats är en gata, väg, park, torg eller ett annat område som är särskilt utpekat i en detaljplan som allmän plats. Byggnaden får placeras på platsen i högst tre månader. Om en sådan byggnad flyttas inom samma allmänna plats krävs bygglov. Byggnaden får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 3a §

Undantag från lovplikt för väderskydd för kollektivtrafiken

Det krävs inte bygglov för nybyggnad av väderskydd för kollektivtrafiken. Exempel på sådana byggnader är busskurer, spårvagnskurer och båtkurer. Väderskyddet får inte vara större än 15 m2 och inte ha en taknockshöjd som överstiger 3 meter. Väderskyddet måste vara fristående, så undantaget från lovplikt gäller alltså inte om väderskyddet är en del av en annan byggnad. Byggnaden får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Undantaget från lovplikten gäller inte om väderskyddet placeras i direkt anslutning till ett annat väderskydd. Det gäller inte heller om åtgärden vidtas inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Om det finns en skylt på väderskyddet kan skylten kräva bygglov även om väderskyddet inte gör det.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 3b §

Undantag från lovplikt för containrar på industriområde

Det krävs inte bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra ett upplag eller en materialgård i liten omfattning i form av en eller flera containrar. För att en sådan anläggning ska vara undantagen från bygglov måste den placeras i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde. Upplaget får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Om man placerar containern närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från de grannar som berörs.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 2 §

Du kan läsa mer om lovplikt för containrar här.

Bygglovsplikt för skyltar

Skylt definieras i plan- och byggförordningen, PBF, som en skylt, tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Följande skyltar är dock undantagna från lovplikten:

 • en skylt vars area är högst 1,0 m2,
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2,
 • en skylt inomhus,
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen, och
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen

Två av undantagen från lovplikt gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller skylt på högst 1,0 m2 och orienteringstavla på högst 2,0 m2. Skyltar som inte kräver bygglov får inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

Plan- och byggförordning (2011:338) 1 kap 7b §

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 3 §

Du kan läsa mer om lovplikt för skyltar här.

Bygglovsplikt för ljusanordningar

I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om:

 • den avsedda användningen av anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen, eller
 • anordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Ljusanordningar som inte kräver bygglov får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 3a §

Förtydligande om planenlighet vid prövningen av bygglov

Det förtydligas att vid bygglovsprövning ska vissa redan utförda lovbefriade åtgärder inte beaktas vid bedömningen av om ett befintligt byggnadsverk eller en sökt åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Det gäller alla de åtgärder som får utföras i strid mot detaljplan, det vill säga skyddad uteplats, skärmtak, friggebod, attefallshus, tillbyggnad högst 15 kvm, takkupor och inredande av en ytterligare bostad.

Förtydligandet gäller bara för bygglovsprövning inom detaljplan och inte inom områdesbestämmelser.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 30 §

Nära-nollenergiregler införs i BBR

Ändringarna i BBR är främst att byggnadens energiprestanda fastställs på ett nytt sätt. Energikraven behålls oförändrade.

 • Systemgränsen ändras till primärenergi och energiprestanda anges i primärenergital (EPpet) som en följd av ändringar i plan- och byggförordningen. Byggnadens energiprestanda avspeglar då mer resursanvändningen i energisystemet än gällande regler där gränsen går vid huset.
 • Primärenergital ersätter specifik energianvändning som mått på byggnadens energiprestanda och primärenergifaktorer införs för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas.
 • Elvärmda byggnader tas bort som kategori. En högre primärenergifaktor för el får samma innebörd som den tidigare uppdelningen i elvärmda och ej elvärmda byggnader.
 • Klimatzonerna ersätts av geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå. Det ger en mer detaljerad beskrivning av klimatet i Sverige.

BEN anpassas i huvudsak till ändringarna i BBR.

En annan viktig ändring är att normal innetemperatur för flerbostadshus ändras från 22 °C till 21 °C, med undantag för äldreboenden. Detta gäller indata i beräkningar och vid normalisering av uppmätta data.

Du kan läsa mer om energihushållning i BBR här.

Du hittar författningarna med tillhörande konsekvensutredningar under rubriken "På Boverket" i "Relaterad information".

Skärpta krav för fastbränsleeldning i BBR

Den 1 juli 2017 skärptes kraven för utsläpp från byggnader med fastbränslepannor och rumsvärmare, som till exempel braskaminer.De skärpta kraven aktualiseras vid installering i ny eller befintlig byggnad, och vid byte till en annan panna eller rumsvärmare.

Vidare införs kraven på lägsta verkningsgrad, det vill säga vilken lägsta effektivitet som fastbränslepannorna och rumsvärmarna får ha. Ändringen innebär, enligt övergångsreglerna, att de äldre bestämmelserna får tillämpas i ytterligare ett år efter det att de ändrade reglerna trätt i kraft.

Men från och med den 1 juli 2018 ska de nya skärpta kraven tillämpas på ansökningar om bygglov och anmälningar som kommer in till byggnadsnämnden.

Du kan läsa mer om de skärpta kraven i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 6:741, fastbränsleeldning. Du hittar författningen med konsekvensutredning under rubriken "På Boverket" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej