Kompletterade allmänna råd om vad som är väsentliga ändringar inom ventilationsområdet VÄS 3

Nyhet,

Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga (VÄS) har ändrats (BFS 2017:4).

De allmänna råden har hittills avsett åtgärder på brandskyddsområdet, men Boverket har nu utökat dessa allmänna råd till att även ange vilka ändringar på ventilationsområdet som är väsentliga och därmed enligt 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen kräver anmälan till byggnadsnämnden. Boverket har uppmärksammat att tillämpningen av anmälningsskyldigheten har skilt sig åt mellan olika kommuner. Syftet med de nya råden är att få en mer enhetlig tillämpning i landet.

Vidare gör Boverket ett mindre tillägg till de befintliga allmänna råden om vilka åtgärder som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad och på den grunden är anmälningspliktiga. Orsaken är en ändring i plan- och bygglagen som innebär att det från och med den 1 juli 2017 inte längre krävs bygglov för bland annat byte av fasadbeklädnad och byte av taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård. Då det finns särskilda krav på brandsäkerhet på fasader i flervåningsbyggnader bör istället en anmälan göras vid sådana ändringar.

De nya allmänna råden gäller från och med den 1 juli 2017.

Läs mer

Ta del av Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga (VÄS) under rubriken "På Boverket" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej