Så fungerar katalogen för planbestämmelser

Planbestämmelsekatalogen innehåller bestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter sedan år 1949. Katalogen är därför inte heltäckande för alla planbestämmelser som är och varit möjliga att använda.

Förbättrad e-tjänst

Planbestämmelsekatalogen har utseende- och funktionsmässigt utvecklats och förbättrats genom två stora förändringar. Den första förändringen i e-tjänsten är att alla tre funktioner – "Tolka detaljplan", "Ny detaljplan" och "Fri sökning" – har slagits ihop till en enda. Detta beror på att användaren ska slippa fundera på vilken funktion som passar bäst för hens ändamål, men framför allt på att sökresultaten är snarlika för tolka och skapa detaljplan.

Den andra stora förändringen i e-tjänsten är att det nu är möjligt att välja beteckning i en listvy istället för att själv skriva in beteckningen som ett sökord. Detta ger förbättrade träfflistor med ett komplett resultat. Listvyn kommer också att hjälpa användarna att förstå vilken slags information som de kan förvänta sig att hitta i Planbestämmelsekatalogen.

Boverket har även i versionen daterad 2018-08-01 utökat e-tjänsten med länkar från respektive bestämmelse till den aktuella vägledningen som finns på PBL kunskapsbanken. För äldre bestämmelser finns länkar till de handböcker som gällde när bestämmelsen rekommenderades.

Förhoppningen är att dessa förbättringar ska leda till en mer inbjudande och användarvänlig e-tjänst.

Fem skäl att använda planbestämmelsekatalogen:

  • enkel och kostnadsfri information om detaljplanebestämmelser
  • stöd till planförfattare att välja lämpliga planbestämmelser och kodning av bestämmelser i digitala planer
  • stöd till bygglovshandläggare att tolka äldre planbestämmelser
  • stöd vid digitalisering av äldre planer
  • gratis underlag för programleverantörer som levererar detaljplanemodul.

Enkelt att hitta information om detaljplanebestämmelser

Katalogen innehåller bestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter sedan år 1949. Den som har behov av information om vad som regleras i en äldre stads- eller byggnadsplan eller i en modern detaljplan kan hitta grundläggande information om vad planbestämmelserna betyder och omfattar.

Många detaljplaner kan innehålla planbestämmelser som har formulerats fritt av kommunen. Hittar du inte den bestämmelse du söker i katalogen kan det vara en sådan bestämmelse. Då får du vända dig till din kommun för att få information.

Välja lämpliga planbestämmelser

Planförfattare kan använda katalogen för att välja planbestämmelser då ny detaljplan ska tas fram.

De planbestämmelser som används i en detaljplan måste ha ett lagstöd i plan- och bygglagen. Lagens 4 kapitel anger uttömmande vad som kan regleras. Boverket har tolkat detta och anger i en generell rekommendation, allmänna råd (BFS 2014:5 DPB 1), vilka bestämmelser som kan och bör användas. I Planbestämmelsekatalogen ger Boverket exempel på bestämmelseformuleringar som har stöd i det allmänna rådet.

Boverket presenterar också Planbestämmelsekatalogen som ett led i arbetet med att detaljplanerna behöver bli mer enhetligt utformade i landet. Planbestämmelsekatalogen utgör tillsammans med den gällande standarden, SS 637040:2016, SIS standard för digitalt utbyte av detaljplaneinformation, den grund som är nödvändig för att digitalisera plan- och bygglovsprocessen och nödvändig för att kunna producera grundläggande e-tjänster inom detaljplaneläggning. Som exempel kräver bygglovstjänster digital detaljplaneinformationen.

Tolka äldre planbestämmelser

Detaljplaners giltighet är inte begränsad i tiden. De gäller tills de ersätts, ändras eller upphävs. Äldre planer och bestämmelser ska enligt praxis tolkas enligt de regler som gällde då planerna togs fram.

Äldre bestämmelser presenteras därför med information om under vilken tidsperiod de har rekommenderats. Katalogen innehåller bestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter sedan år 1949. Något äldre vägledningsmaterial har Boverket inte tillgång till.

Bestämmelserna anges med information om vilka beteckningar och bestämmelseformuleringar som rekommenderades tillsammans med de förklaringar och vägledande texter som ursprungligen fanns. Äldre bestämmelser presenteras dock utan information om lagstöd.

Digitalisera äldre planer

Många kommuner har behov av att överföra information från analoga detaljplaner till en databas. Syftet är att effektivisera det interna arbetet och att kunna utveckla efterfrågade e-tjänster exempelvis för bygglovsansökningar och andra frågor om markanvändning.

Som stöd för tolkning vid digitalisering av äldre bestämmelseinformation har samtliga äldre bestämmelser, i den mån det varit möjligt, härletts till en eller flera idag gällande bestämmelser.

Planbestämmelsekatalogen definierar också identifierare och variabler som behövs för kodning av planbestämmelser i digitala detaljplaner, både då standarden (SS 637040:2016) tillämpas, men i princip också i andra sammanhang som i planbestämmelsedatabaser och i andra tjänster. Förhållandet mellan standarden och Planbestämmelsekatalogen beskrivs också i standarden som kan hämtas gratis via SIS förlags webbplats.

Informationen är tillgänglig som öppen data

Informationen i Planbestämmelsekatalogen är tillgänglig som öppen data i excelformat. Läs mer under Relaterad information.

Planbestämmelsekatalogen kommer även att tillgängliggöras via ett API. Vi har inget bestämt datum när vi öppnar API:et mot externa användare. Vi kan fram tills dess erbjuda en json-fil. Läs mer under Relaterad information.

API:et kommer att vara ett öppet gränssnitt utan krav på registrering. Genom att använda API:et godkänner du de användarvillkor som framgår av avtalsvillkoren. I den tekniska beskrivningen finns instruktioner för hur du använder API:et.

Vad är öppna data och API

Annat bra att veta om Planbestämmelsekatalogen

Bestämmelser enligt gällande allmänna råd

Planbestämmelsekatalogen innehåller information om Användningsbestämmelser, Egenskapsbestämmelser och Administrativa bestämmelser som har stöd i Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Varje bestämmelseslag är sorterade i kategorier och underkategorier på samma sätt som det allmänna rådet.

För varje enskild bestämmelse anges också för vilken användningsform den ska tillämpas. Andvändningsformerna är allmän plats, kvartersmark och vattenområde.

Användningsbestämmelser för allmän plats är uppdelade i kommunalt och enskilt huvudmannaskap.

För varje bestämmelse anges ett lagstöd, beteckning, bestämmelseformulering med eventuella variabler och en kort förklaring. Information anges också om när bestämmelsen började gälla. För användningsbestämmelserna anges också huvudmannaskap och färg.

En bestämmelse kan ha stöd i flera paragrafer i 4 kap. PBL och kan därför vara angiven flera gånger i katalogen under olika kategorier med olika lagstöd. På allmän plats kan en bestämmelse exempelvis förekomma både inom kommunalt och enskilt huvudmannaskap. En bestämmelse kan också förekomma antingen inom allmän plats eller kvartersmark eller inom hela planområdet.

I katalogen finns ett fritextval för de flesta typerna av planbestämmelser. Den är avsedd för fri formulering av bestämmelsen i de fall den bestämmelse som behövs inte finns med i katalogen. Används dessa fritextval är det viktigt att överväga om bestämmelsen har stöd i den lagparagraf som anges i katalogen.

För alla bestämmelser anges ett datum då de började gälla. Många bestämmelser rekommenderas inte längre och då anges ett datum för detta. Datum anges även särskilt om redigering av en post i katalogen har gjorts.

I de fall det finns utrymme för att i bestämmelseformuleringen ange värden av olika slag eller att formulera text anges detta med klammertecken. Exempelvis, Lägsta nockhöjd är [hojd:decimaltal] meter [text:text] kan då få följande lydelse: Lägsta nockhöjd är 12,5 meter för huvudbyggnad.

Varje bestämmelse har en unik bestämmelsekod. Bestämmelsekoden är den uppgift som ska användas när standarden (SS 637040:2016) tillämpas för att koda planbestämmelser. Bestämmelsekoden är uppbyggd av förkortningar och kan exempelvis se ut så här – DP_KM_Eg_Omfatt_Prickmark. DP står för detaljplan, KM står för kvartersmark, Eg står för egenskapsbestämmelse, Omfatt står för byggandets omfattning och Prickmark är just prickmark alltså en bestämmelse som begränsar markens utnyttjande, vilket innebär att marken inte får förses med byggnad. Bestämmelsekoderna innehåller både stora och små bokstäver, men de förblir unika även om de skrivs med endast små bokstäver.

Förhållandet mellan standarden och planbestämmelsekatalogen beskrivs närmare i standarden. Standarden kan laddas ner gratis från SIS-förlag. Varje bestämmelse har också en UUID, en unik identifierare.

Vid användning av katalogens öppna data i excelformat är det viktigt att tänka på att det i katalogen finns bestämmelser som har upphört att gälla. Information om detta finns i kolumnen "Slutar gälla". Om en bestämmelse har redigerats anges detta också särskilt med ett datum i kolumnen "Redigerad".

Användningsbestämmelser

Huvudmannaskapet måste väljas för användningsbestämmelser för allmän plats.

Är flera användningar lämpliga inom samma område anges dessa som separata bestämmelser.

Om de förslag till preciseringar som anges i katalogen inte passar till det som ska regleras finns det möjlighet att välja en post i katalogen som medger att du själv kan formulera dig. Överväg noga att det som regleras är lämpligt att reglera och ryms inom det lagstöd som anges.

Vid digitalisering av äldre planer kan det förekomma bestämmelser som idag kan anses vara helt olämpliga, saknade lagstöd eller som inte kan ersättas av en nu gällande bestämmelse i katalogen. I sådana fall bör en särskild post i katalogen väljas som medger att bestämmelsen ograverat överförs till den digitala planen. Sådana finns för varje enskild kategori.

Egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser

Egenskapsbestämmelserna är kategoriserade på samma sätt som i de allmänna råden.

Samma egenskapsbestämmelse kan användas av olika skäl och därmed ha olika lagstöd, därför förekommer samma typ av egenskapsbestämmelse ibland flera gånger i katalogen. Det är viktigt att vara medveten om detta och att välja egenskapsbestämmelse mot bakgrund av vilket skäl regleringen görs.

Eftersom alla företeelser som det kan finnas skäl att reglera inte kan förutses finns det i katalogen poster som medger en mer fri formulering. När dessa poster används är det viktigt att överväga att det som regleras är lämpligt att reglera och ryms inom det lagstöd som anges.

Vid digitalisering av äldre planer kan det förekomma bestämmelser som idag kan anses vara helt olämpliga, saknade lagstöd eller som inte kan ersättas av en nu gällande bestämmelse i katalogen. I sådana fall bör en särskild post i katalogen väljas som medger att bestämmelsen ograverat överförs till den digitala planen. Sådana finns för varje enskild kategori.

Katalogen stöder användning av gällande standard

Planbestämmelsekatalogen utgör tillsammans med den gällande standarden, SS 637040:2016, SIS standard för digitalt utbyte av detaljplaneinformation, den grund som är nödvändig för att digitalisera plan- och bygglovsprocessen och är nödvändig för att kunna producera grundläggande e-tjänster inom detaljplaneläggning. Katalogen definierar variabler och identifierare som behövs för kodning av planbestämmelser i digitala detaljplaner, både då standarden tillämpas, men i princip även i andra sammanhang som i planbestämmelsedatabaser och i tjänster. Förhållandet mellan standarden och Planbestämmelsekatalogen beskrivs också i standarden som kan hämtas gratis via SIS förlags webbplats.

Ingen hantering av tredimensionalitet eller tidsbegränsningar

Katalogen innehåller inga enskilda poster med beteckningar för att hantera tredimensionalitet. Enligt de gällande allmänna råden bör bestämmelser som anger företeelser som exempelvis ligger under markytan anges inom parentestecken. Detta får varje enskild programutvecklare eller användare skapa egna lösningar för. Katalogen innehåller inte heller några enskilda poster med beteckningar för tidsbegränsade användningar, som enligt de gällande allmänna råden anges inom klamrar. Även detta får varje enskild programutvecklare eller användare skapa egna lösningar för.

Bestämmelser enligt äldre regler och vägledningar

Äldre bestämmelser presenteras med information om under vilken tidsperiod de har rekommenderats. Katalogen innehåller bestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter sedan år 1949. Något äldre vägledningsmaterial har Boverket inte tillgång till.

Även äldre bestämmelser presenteras enligt de grundläggande kategorierna användningsbestämmelser, egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser, men här finns också kategorin övergångsbestämmelser.

Bestämmelserna anges också med information om vilka beteckningar och bestämmelseformuleringar som rekommenderades tillsammans med de förklaringar och vägledande texter som de ursprungligen har presenterats med. Äldre bestämmelser presenteras utan information om lagstöd.

Som stöd för tolkning vid digitalisering av äldre bestämmelseinformation har samtliga äldre bestämmelser, i den mån det varit möjligt, härletts till en eller flera idag gällande bestämmelser.

Även alla äldre bestämmelser har en UUID, en unik identifierare.

Uppdateringar av katalogen

Planbestämmelsekatalogen kommer att uppdateras max två gånger om året. Anledningen till att det inte kommer att ske mer täta uppdateringar är att programvaruleverantörerna ska ha en möjlighet att följa de förändringar som sker.

För varje planbestämmelse som läggs till eller tas bort eller om informationen om en bestämmelse på något sätt ändras vid en sådan uppdatering kommer det att framgå vad som har ändrats och från vilket datum ändringen gäller.

Första två versionerna av Planbestämmelsekatalogen presenterades endast i Excelformat och bara med bestämmelser enligt Boverkets gällande allmänna råd. Från och med uppdateringen i mars 2017 är Planbestämmelsekatalogen istället tillgänglig via en e-tjänst och innehåller såväl äldre som gällande bestämmelser.

Informationen i katalogen kommer att uppdateras i takt med att Boverket utvecklar vägledningen om planbestämmelser på PBL Kunskapsbanken. En nyhet i versionen daterad 2018-08-01 är att Boverket har utökat e-tjänsten med länkar från respektive bestämmelse till den aktuella vägledningen som finns på PBL kunskapsbanken. För äldre bestämmelser finns länkar till de handböcker som gällde när bestämmelsen rekommenderades.

Frågor och synpunkter

Boverket tar emot frågor om och synpunkter på Planbestämmelsekatalogens e-tjänst och dess innehåll via e-postadressen: registraturen@boverket.se.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej