Bidrag för upprustning av skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Ansökningsperioden är slut och stöden går inte längre att söka. I enlighet med förordning (2015:552) delas statsbidrag ut i mån av tillgång på medel. Stöden är översökta och medlen kommer därmed inte att räcka till alla sökanden. På grund av den stora mängden ansökningar som Boverket hanterar kommer det dröja innan beslut tas. Boverket handlägger ansökningarna i den turordning som ansökningarna kom in. Alla sökanden som beviljas bidrag kommer att få beslut och utbetalning under 2018. Avslag på grund av bristande medel kommer troligen att meddelas först 2019.

De åtgärder som ansökan avser ska vara slutförda senast den 31 december 2018, oavsett när beviljandebeslut tas. Sökanden ska redovisa de bidragsberättigade åtgärderna i en slutrapport vid den tidpunkt som Boverket beslutar, dock senast den 28 februari 2019. Inkommer slutrapporten för sent eller om åtgärderna inte slutförs i tid, riskerar sökanden att bli återkravsskyldig.

Bidrag för upprustning av skollokaler

För skollokaler lämnas bidrag för åtgärder som syftar till att förbättra lärmiljön, arbetsmiljön och åtgärder som minskar miljöpåverkan. Det kan exempelvis vara hur lokalerna är utformade, förbättrad ljusmiljö eller luftkvalitet.

Bidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

När det gäller utemiljön lämnas bidrag för åtgärder som syftar till att ge barn och elever en förbättrad och trygg lärmiljö som främjar fysisk aktivitet.

För att beviljas stöd till såväl skollokaler som utomhusmiljö är det ett krav att elevskyddsombuden på skolan är delaktiga i ansökan. Det gäller om ansökan avser åtgärder i årskurs 7-9 i grundskolan, 7-10 i specialskolan eller för utbildning i gymnasieskolan. Gällande ansökan för utemiljö ska det även framgå att barnen/eleverna har deltagit i planeringen av åtgärderna.

Via menyn kan du ta del av hur andra har gjort och få en del inspirationstips.

Vem kan få bidrag?

Bidraget lämnas för skollokaler i vilka en huvudman inom skolväsendet bedriver utbildning i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Detta innebär att lokalerna ska ägas eller disponeras av en huvudman för utbildning inom skolväsendet enligt skollagen (2010:800).

Bidrag lämnas även för ytor utomhus som hör till skollokaler där huvudman bedriver utbildning i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller fritidshemmet.

Hur stort är bidraget?

Bidrag för upprustning av skollokaler kan utgå med högst 25 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas inte för åtgärder som totalt kostar mindre än 100 000 kronor.

Bidrag för upprustning av utemiljöer lämnas med högst 50 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas inte för åtgärder som totalt kostar mindre än 50 000 kronor.

Ändring i förordningen

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Ändringarna innebär att:

  • Boverket, från och med den 6 februari 2018, får möjlighet att betala ut upp till 100 % i förskott.
  • Sista datum för att färdigställa de åtgärder som bidrag lämnas för flyttas fram från den 30 november 2018 till den 31 december 2018.
  • Sökanden ska redovisa de bidragsberättigade åtgärderna i en slutrapport vid den tidpunkt som Boverket beslutar dock senast den 28 februari 2019. Enligt tidigare regler var sista datum att inkomma med slutrapport den 1 december 2018.
  • Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsägare.

Observera att bidraget går inte längre att söka.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej