Genomförande av regler för nära-nollenergibyggnader i Boverkets föreskrifter

Nära-nollenergiregler är införda i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 9 Energihushållning sedan den 1 juli 2017. Skärpta krav träder i kraft 2020.

Boverket sände ut en remiss med förslag till ändringar i BBR avsnitt 9 Energihushållning den 7 mars 2018. Remissvar kan sändas till Boverket till och med den 11 maj 2018. Förslaget innehåller skärpta energikrav och ändringar av andra krav i avsnitt 9. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Det är det andra steget i Boverkets arbete att införa EU:s direktiv för byggnaders energiprestanda i svenska byggregler. Beslut om de nya reglerna planeras till början av 2019.

Du hittar remissen under "Relaterad information".

Den 8 och 9 mars arrangerade Boverket seminarium angående remissen och du kan ta del av presentationer från seminarierna i "Relaterad information".

Vad har hittills ändrats i BBR när det gäller nära-nollenergibyggnader?

De gällande reglerna för nära-nollenergibyggnader som trädde i kraft den 1 juli 2017 berörde avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler. Några följdändringar gjordes också i föreskriften BEN som behandlar normalt brukande av byggnaden.

Nära-nollenergiregler införs i två steg och reglerna i det första steget gäller från den 1 juli 2017. De viktigaste ändringarna som gjordes då var:

  • Systemgränsen ändrades från levererad energi till byggnaden till primärenergi
  • Byggnadens energiprestanda anges nu som primärenergital (EPpet). Det tidigare begreppet specifik energianvändning försvann.
  • Primärenergifaktorer infördes för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas
  • Kategorin elvärmda byggnader försvann
  • De fyra klimatzonerna ersattes av geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå.

De ändrade reglerna innebar ingen skärpning av energikraven. Samma energikrav som gällde fram till 1 juli 2017 uttrycks på ett nytt sätt.

Vägen till de nya föreskrifterna

Ändringar i plan- och byggförordningen, som definierar det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader, trädde i kraft den 1 april 2017. Förslag på gällande föreskrifter om nära-nollenergibyggnader presenterades i januari 2017. Remissvaren handlade främst om primärenergifaktorer och systemgränser men också om geografiska justeringsfaktorer, och när i tiden remissinstanserna anser att reglerna bör träda i kraft. En extra remiss sändes ut den 2 maj för ändringar i BBR och BEN.

Tillämpningsföreskrifterna genom ändringar i BBR trädde i kraft den 1 juli 2017. Ändringarna i BBR infördes med ett års övergångstid. Ett förslag om förlängning av denna övergångstid sändes ut på remiss i november 2017. Det innebär att regler i BBR som gällde fram till 1 juli 2017 om energihushållning kommer att kunna tillämpas åtminstone fram till den 1 juli 2018.

Mer information

Du hittar en länk till gällande föreskrifter och konsekvensutredning under "Relaterad information". Där finns också en länk till Boverkets byggregler och plan- och byggförordningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej