Guide för ansökan om utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet

Här kan du läsa om hur det går till att ansöka om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet.

 1. Att söka bidrag

  Verksamhetsutvecklingsbidrag kan sökas senast den 31 augusti varje år och ansökan ska göras på en särskild blankett. För att en ansökan ska kunna prövas av Boverket måste alla de efterfrågade uppgifterna vara ifyllda. Tillsammans med ansökan ska också vissa obligatoriska handlingar sändas in. Om några uppgifter saknas vid ansökningstillfället så bör den sökande meddela Boverket detta. En viss tid för komplettering kan medges men därefter bedöms ansökan utifrån de uppgifter som har skickats in.

  Ta hjälp av våra anvisningar när ansökan ska fyllas i!

  Under Relaterad information hittar du ansökningsblankett för utvecklingsbidrag samt anvisningar till ansökan.

 2. Kommunen ger ett yttrande

  För att en förening ska få verksamhetsutvecklingsbidrag från Boverket måste den aktuella kommunen göra ett skriftligt yttrande i samband med ansökan. Yttrandet ska belysa behovet på orten av att möta och stimulera ungdomars engagemang inom kultur- och fritidsområdet. Det bör också framgå hur det aktuella projektet kan svara mot behovet av ungdomsverksamhet på orten. Kommunens yttrande bifogas bidragsansökan.

 3. Sök utbetalning av förskott på bidraget

  Utvecklingsbidraget betalas som regel ut som ett förskott, i samband med att Samlingslokaldelegationen tar beslutet om tilldelning i början av december.

  Den som tilldelats utvecklingsbidrag ska omgående skicka in en begäran om utbetalning av förskott. Det görs på en särskild blankett som bifogas Boverkets bidragsbeslut.

 4. Föreslå besiktningsmän

  Besiktning och kostnadsgranskning ska göras av sakkunniga personer som har godkänts av Boverket. Den som fått bidrag ska ge förslag på kostnadsgranskare och besiktningsman på en särskild blankett, som skickas in till Boverket. Besiktningsmännen ska vara fristående från såväl byggherren, som oftast är föreningen själv, som från konsulter och entreprenörer som är knutna till projektet. Deras kvalifikationer ska redovisas, gärna med en meritförteckning. Det är lämpligt att få besiktningsmännen godkända i ett tidigt skede.

 5. Kostnadsgranska och besiktiga ett projekt

  När projektet är färdigställt ska kostnaderna granskas. Kostnadsgranskningen ska redovisa de kostnader som har lagts ned i projektet. Om det både har genomförts åtgärder som fått bidrag och åtgärder som inte omfattas av bidraget så ska kostnaderna delas upp. Det ska tydligt framgå vilka kostnader i projektet som har täckts av bidragsmedlen.

  Om det ingår byggnadsåtgärder i projektet så ska de besiktigas, vilket i så fall anges i bidragsbeslutet. Besiktningsprotokollet ska visa att projektet är genomfört enligt de förutsättningar som låg till grund för att bidraget blev beviljat. Om det har skett avvikelser ska skälet till det anges i protokollet.

 6. Slutredovisa ett projekt

  För alla projekt som har tagit emot ett verksamhetsutvecklingsbidrag, ska en slutre-dovisning lämna in av den som fått bidraget. Där ska den genomförda aktiviteten eller åtgärden beskrivas, likaså hur projektets målsättningar har uppnåtts. Sista datum för att slutredovisa ett projekt finns angivet i Boverkets bidragsbeslut.

  Redovisningen ska göras på en särskild blankett som följer med bidragsbeslutet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej