Vill du vara med och bygga vårt digitala samhälle?

Nyhet,

Enklare, snabbare och mer enhetliga beslut över hela landet. I framtidens samhällsbyggnadsprocess kommer det att finnas digitala verktyg som underlättar för medborgare, företag och andra aktörer att bygga ett hållbart samhälle. Vill du som är digital specialist, planerare, jurist eller kommunikatör vara med på den resan?

Boverket har flera nya regeringsuppdrag och söker därför några av landets främsta samhällsbyggare på det här området.

Den svenska samhällsbyggnadsprocessen innehåller hundratals saker att ta hänsyn till. Det är mark, miljö, buller, riksintressen, trafik, grannar, för att bara nämna några och alla förhållanden är unika för varje byggnad och anläggning, i stora och små städer och på landet. Plan- och bygglagen handlar därför mycket om att göra goda avvägningar och bedömningar.

Enhetlig bedömning med digital teknik

Med digital teknik kan processen från översiktlig planering till klart bygge bli mer effektiv och enhetlig i hela landet. Regeringen ger Boverket och Lantmäteriet i uppdrag att tillsammans och var för sig fortsätta och fördjupa satsningen på att införa en sammanhållen och enhetlig digital samhällsbyggnadsprocess.

Göran Persson. Foto: Boverket
– Kortare handläggningstider, minskat dubbelarbete och bättre insyn. Boverkets avdelningschef Göran Persson tror på digitaliseringens möjligheter. Foto: Franz Feldmanis

– Digitaliseringen innebär stora möjligheter att nå det målet, säger Göran Persson, avdelningschef på Boverket. Men det förutsätter att vi kan utveckla gemensamma standarder som används av kommuner, byggare, länsstyrelser och andra som arbetar i samhällsbyggnadsprocessen. Då kan vi korta handläggningstider, minska dubbelarbetet och ge alla aktörer en bättre insyn i handläggningen av ärenden. Det här kommer bland annat också att kräva utbildning och fördjupad kompetens bland många aktörer. Därför söker vi experter som också är bra på att förmedla sin kunskap, bra kommunikatörer helt enkelt, menar Göran Persson.

Samordna projekt och kunskap

Digitaliseringen pågår på olika sätt hos myndigheter och kommuner. Tanken är att nu föra samman de "digitala byggstenar" som finns och skapa en gemensam process för hela landet. Boverket ska i sina uppdrag främja utvecklingen av digitala standarder, klargöra roller och ansvar mellan aktörer för en digital utveckling inom samhällsbyggnads-processen.

Eva Schelin är vd för IQ Samhällsbyggnad och ingår i regeringens samverkansprogram om smarta städer.

Bild på blond kvinna i svart kavaj.
Eva Schelin är vd för IQ Samhällsbyggnad. De driver forskningsprogrammet Smart Built Environment som syftar till att digitalisera samhällsbyggandet. Foto: Anna Sehlin, IQ Samhällsbyggnad

– Det finns i dag många projekt på det här området i landet. Ett forskningsprogram som vi själva driver är Smart Built Environment som syftar till att digitalisera samhällsbyggandet. Nu krävs att de bästa projekten samordnas och att vi drar full nytta av digitaliseringens möjligheter. Det finns, som ett exempel, i dag stöd för att med digital teknik ta fram digitala detaljplaner, men det finns stora brister i möjligheterna att hantera informationsflöden mellan myndigheter eller göra digitala sammanställningar av gällande planer. Om vi ska nå målet finns ett stort behov av standarder och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i digital miljö, menar Eva Schelin.

– De olika underlagen, handlingarna och besluten måste finnas digitalt på ett standardiserat sätt och i sådant format att de kan återanvändas i andra aktörers processer. Det räcker inte med att detaljplaner samt andra planer och myndighetsbeslut finns digitalt i form av exempelvis skannade plankartor. Dessutom måste vi satsa stort på utbildning och höja kompetensen i många yrkeskårer. Vi måste börja redan i grundskolan och gå vidare hela vägen till den akademiska utbildningen för att kunna planera våra samhällen på ett nytt digitalt sätt. Det går att spara mycket tid och pengar, upp till en tredjedel av kostnaderna i varje byggprojekt.

– Dessutom går det att väga in andra saker som ökad demokrati genom förbättrade medborgardialoger, rättvisa beslut och nya affärsmöjligheter för att nämna några saker, säger Eva Schelin, som också har stora förhoppningar på den satsning som staten nu gör på Boverket.

Förhoppningen är att en bit in på 2020-talet kommer verktygen för den svenska samhällsbyggnadsprocessen att se helt annorlunda ut med digitalt tillgängliga planer, byggregler och produktegenskaper gemensamma för hela landet.

Läs mer om uppdrag och projekt

Boverket söker flera experter och projektledare inom digitalisering, till exempel förändrings- och projektledare, planerare, verksamhetsarkitekt och GIS-ingenjör. Tjänsterna publiceras på Boverkets webbplats den 19 januari. Under "Relaterad information" finns länkar till regeringsuppdraget, projektet "Får jag lov" och en intervju med medarbetare.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej