Regional planering - för en stärkt samordning

I den regionala planeringen arbetar man med större geografiska områden än kommuner, och samordnar planeringsfrågor som går över kommungränserna. Här kan du läsa om regional planering såväl inom som utanför plan- och bygglagens (PBL) ramar.

Planeringens förutsättningar

Förutsättningarna för regional planering är olika i storstadsregioner och glesbygd. I storstadsregioner har den regionala planeringen en mer fysisk inriktning. Tillväxten gör till exempel att man behöver avsätta mark för att tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse och infrastruktur. I glesbefolkade län ser behoven annorlunda ut och där kan planeringen exempelvis användas som verktyg för att långsiktigt stärka underlaget för olika typer av service och tjänster.

En stor utmaning idag är att utveckla metoder för arbetet med regional tillväxt och planering som på bästa sätt kan möta och ta tillvara de olika lokala och regionala förutsättningarna. Detta är en viktig utgångspunkt i regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

Regional planering enligt PBL

Det går att bilda ett regionplaneorgan för att lösa mellankommunala frågor som rör mark- och vattenanvändning. Det står i plan- och bygglagen. Regeringen kan besluta om ett sådant regionplaneorgan om inte de berörda kommunerna sätter sig mot detta. Regionplaneorganet ska bevaka regionala frågor och lämna underlag för kommunernas och de statliga myndigheternas planering. Exempel på regionala frågor är infrastruktur, kommunikationer, bostadsförsörjning, klimat- och energifrågor och handel.

Regionplaneorganet kan anta en regionplan för hela regionen eller en del av den. En regionplan ger vägledning till kommunal planering genom att i stora drag ange hur mark- och vattenområden ska användas samt var det kan och inte kan byggas.

En regionplan tas idag enbart fram i Stockholms län, vars Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen är såväl en regional utvecklingsstrategi (RUS) som en regionplan enligt PBL. Även Göteborgsregionen är ett regionplaneorgan men har inte utarbetat någon regionplan enligt PBL.

Regional planering utanför PBL

Det regionala tillväxtarbetet ska samordnas med kommunernas översiktsplanering. Det säger förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete. En central utgångspunkt för det regionala tillväxtarbetet är att ta fram och genomföra en regional utvecklingsstrategi (RUS). Strategin ska binda samman de olika planeringsprocesser som påverkar en hållbar regional utveckling.

Under senare år har allt fler regionala och kommunala företrädare velat förstärka det fysiska planeringsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet. Syftet med detta är att tydliggöra hur tillväxten påverkar geografin och använda planeringen som ett verktyg för att samordna olika beslutsnivåer och politikområden. Det kan innebära att man stärker kopplingen mellan kommunal översiktsplanering, bostadsförsörjning, regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och infrastrukturplanering.

Transportinfrastruktur – en viktig regional fråga

Samma aktörer som ansvarar för att ta fram den regionala utvecklingsstrategin ska även ta fram länsplaner för regional transportinfrastruktur. Transportfrågorna är till sin natur gränsöverskridande och är därför en viktig del av den regionala planeringen. För att öka den regionala konkurrenskraften och nå en hållbar utveckling behöver man stärka samspelet mellan exempelvis vägar, kollektivtrafik och bebyggelse.

Vem gör vad?

Regionplaneorganet

Allmän logotyp för myndigheter
Kan anta en regionplan för hela regionen eller en del av den.

Det regionalt tillväxtansvariga organet

Allmän logotyp för myndighet
Tar fram strategi för regionens utveckling (RUS) samt länsplan för regional transportinfrastruktur.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsernas logotyp
Tillvaratar och samordnar de statliga intressena.

Boverket

Boverkets logotyp
Vägleder och ger råd om regional planering.
Karta över tillväxtansvariga regionala organ med ansvar för transportinfrastrukturplaneringen från och med 2015
Karta: Tillväxtansvariga regionala organ med ansvar för transportinfrastrukturplaneringen från och med 2015. Illustration: Isabelle Ripa /Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej