Så tog vi fram webbutbildningen för detaljplanerare

Det verkar så självklart när man går en webbutbildning. Men hur går det egentligen till att ta fram "Ny på jobbet som detaljplanehandläggare"? Therese Byheden, planeringsarkitekt och Karolina Andersson, lantmätare, Boverket leder pilotutbildningen som ska möjliggöra överföring av utbildningsmaterialet till digitala media.

– Det börjar med att vi skapar en arbetsgrupp sammansatt av olika kompetenser säger Karolina Andersson. I Ny på jobbet som detaljplanehandläggare hade vi med lantmätare, två planerare, en bygglovhandläggare och en länsstyrelsejurist i arbetsgruppen. Vi har också haft hjälp av två kommunala planerare. Vi gör upp körschema för dagarna, bokar lokaler, bjuder in deltagare, sätter lärandemål, allt som behövs för att det ska bli en bra utbildningsmiljö.

Hur många kan delta på en pilotutbildning?
– Vi brukar ha runt 30 deltagare per utbildning, säger Therese Byheden. Vi har haft fyra pilotutbildningar för utbildningen Ny på jobbet som detaljplanehandläggare, varje pilotutbildning varar i två dagar, de två första pilotutbildningarna innebar väldigt mycket utvärdering, att stanna upp och gå igenom steg för steg vilket innehåll som passar bäst, i de två sista pilotutbildningarna användes mycket tid för att testa övningar.

Karolina och Therese vid arbetsplatsen på Boverket
Karolina och Therese tar fram webbutbildningen "Ny på jobbet som detaljplanehandläggare. Foto: Hans Gustafsson/Boverket


Hur förbereder ni er?
– Vi vet från egen erfarenhet vad man som planhandläggare behöver kunna och var stötestenarna kan finnas. Arbetsgruppen har en blandad kompetens med flera som arbetar på kommuner och länsstyrelser för att fånga upp de behov som finns. Genom frågor som kommer till Boverket och när vi är ute och föreläser får vi också reda på vad man funderar på ute i landet just nu och vilken vägledning som efterfrågas, svarar Therese Byheden. Vi använder också tidigare utvärderingar och de formulär som användarna på PBL Akademin ger oss, de hjälper oss att se att vi tar upp rätt saker. Men mest nytta i förberedelserna är att ställa frågor när alla är på plats vid själva pilotutbildningen. Efteråt intervjuar vi deltagarna och deras chefer vilket ger mycket inför nästa pilotutbildning.

Är det svårt att få deltagare?
– Nej inte alls! säger både Therese och Karolina, vi har gjort utskick till kommuner och länsstyrelser och vi får också in deltagare med hjälp av nätverk på Facebook och PBL Kompetens nyhetsbrev. Flera stycken har också hört av sig direkt till Boverket och efterfrågat utbildningen..

Lärandemål, hur tar ni fram dem?
– Med hjälp av arbetsgruppen svarar Therese Byheden, den samlade kompetensen i gruppen ger oss en bra grund för att formulera lärandemål. Innan lektionen börjar läser vi upp lärandemålet för alla och i slutet av pilotutbildningen går vi igenom vad deltagarna har lärt sig och vad de vill veta mer om. Ett exempel på lärandemål är att kursdeltagarna efter en lektion ska veta vilka planhandlingar som kan behöva tas fram, deras innehåll och kvalitet.

Hur blir pilotutbildningarna en slutlig digital utbildning?
- Det arbetet sitter vi med just nu, säger Therese Byheden. Alla föreläsningar, övningar och diskussioner som hölls på pilotutbildningarna ska bli digitala. En del av detta material filmar vi på nytt eftersom vi tycker att en föreläsning är det bästa sättet att förmedla det på. Andra delar fungerar som e-learning och då bygger vi moduler av dem. Vad vi vill förmedla vet vi, nu gäller det att få ihop det hela tekniskt så att användarna tycker att det blir en bra digital utbildning också.

Vilka effekter av utbildningen kan ni se?
– Mätbara effekter kommer vi förhoppningsvis att se på sikt genom bättre planer. Det vi kan se hittills är att deltagarna och deras chefer i utvärderingarna uppger att deltagarna lärt sig mycket så vi hoppas att alla nyanställda ska ges tid att genomföra; Ny på jobbet som detaljplanehandläggare.

– Även de erfarna som deltagit på kurserna har sagt att de lärt sig mycket i pilotutbildningarna så det är roligt om de också vill gå den och ha nytta av den, säger Karolina Andersson.

Vilka sidor på PBL kunskapsbanken tycker ni att en planerare eller planhandläggare som är ny på jobbet bör läsa?
– Planbestämmelser för detaljplan, allmänt råd för planbestämmelser...säger Karolina.
– Här hittar man det allmänna rådet för planbestämmelser som man alltid behöver ha när man ska skriva sina regleringar i detaljplanen, flikar Therese Byheden in.
– Processerna i korthet, de förklarar både standardförfarandet och det utökade förfarandet i en kortversion som kan användas som en checklista, avslutar Karolina Andersson.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej