Tidigare satsningar på kompetensutveckling i plan- och bygglagen

Redan hösten 2008 startade ett regeringsuppdrag där Boverket i samverkan med länsstyrelserna fick i uppdrag att genomföra en kompetenssatsning för en bättre tillämpning av PBL. Denna satsning gällde staten och det övergripande syftet var att främja en snabbare, effektivare och rättsäker tillämpning av plan- och bygglagstiftningen. Detta regeringsuppdrag pågick fram till och med 2010.

Regeringen beslutade den 12 maj 2010 att en särskild utredare skulle tillsättas för att underlätta införandet av en ny plan- och bygglag genom att organisera, samordna, koordinera och genomföra utbildnings- och kompetensinsatser.

Den 21 juni 2010 beslöt riksdagen att anta en ny Plan- och bygglag efter framlagd proposition 2009/10: 170 "En enklare plan- och bygglag". Den nya Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011.

Ny PBL – på rätt sätt 2010-2012

Kommittén "Ny PBL på rätt sätt" (SOU 2012:87) bildades 2010 av den särskilde utredaren med följande uppgifter. Kommitténs uppdrag var att underlätta införandet av den nya plan- och bygglagen (PBL), som trädde i kraft den 2 maj 2011, genom att organisera, samordna, koordinera och genomföra utbildnings- och kompetensinsatser. Dessa insatser skulle rikta sig till kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Därutöver skulle vissa insatser rikta sig till företag och allmänhet. Det grundläggande syftet var att bidra till en snabb, effektiv och rättssäker tillämpning av den nya lagen. I december månad 2012 avslutade kommittén sitt arbete med en slutrapport.

Under 2013 gjordes en inventering av utbildningsbehovet för kommun och länsstyrelser. Bland annat konstaterades ett generationsglapp, där nyanställdas behov också var i fokus.

Kompetensinsatser för plan- och bygglagen 2014-2016

Boverket fick i mars 2014 regeringsuppdraget "Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen" (2010:900). Denna kompetensinsats skulle pågå under åren 2014 till 2016 och genomföras i samverkan med länsstyrelsen, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Satsningen var en fortsättning av det arbete som bedrivits av kommittén Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87). Målet med kompetenssatsningen var att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen (PBL).

Uppdraget bestod av tre delar:

  • stöd till nationella utvecklingsprojekt
  • PBL-utbildning
  • PBL-nätverk.

Regeringsuppdraget till Boverket under perioden 2017-2020 innebär att ta ytterligare krafttag och erbjuda utbildning och vägledning i PBL. Syftet är att tillämpningen av lagen genom kompetenshöjningen ska leda till en effektivare plan- och byggprocess och i förlängningen till att få fart på bostadsbyggandet i Sverige.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej