Bygg- och fastighetssektorns energianvändning uppdelat på förnybar energi, fossil energi och kärnkraft.

Bild som beskriver energianvändningens andel av utsläppen.

Bygg- och fastighetssektorn svarade 2014 för en inhemsk energianvändning på cirka 110 TWh, vilket motsvarar cirka 30 procent av Sveriges totala energianvändning. Genom importvaror bidrar sektorn dessutom till energianvändning utomlands med motsvarande cirka 10 TWh.

En byggnads energianvändning definieras enligt följande i Boverkets byggregler, (BFS 2011:6):

  • Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning (Euppv), komfortkyla (Ekyl), tappvarmvatten (Etvv) och byggnadens fastighetsener(Ef).

Hushållsenergi och verksamhetsenergi räknas alltså inte in.

Bygg- och fastighetssektorns energianvändning består huvudsakligen av energi för uppvärmning och transporter. Den totala energianvändningen i sektorn varierar från år till år, bland annat beroende på hur utomhustemperaturen varierar. Framför allt gäller detta energi för uppvärmning.

I det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" anges mål för energianvändningen. Där står att användningen av energi ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor ska användas.

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn 2008–2014

Bild som visar total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn 2008–2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket

Den totala energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn uppgick till cirka 120 TWh 2014 när importerade produkter inkluderades. Av dessa användes cirka 110 TWh i Sverige. Detta motsvarar ungefär 30 procent av Sveriges totala energianvändning samma år, vilken var på 368 TWh.

Bygg- och fastighetssektorns energianvändning har beräknats utifrån ett un-derlag från SCB. Användning som kopplas till import har här beräknats som om produktion skett i Sverige. Beräkningarna är gjorda utifrån ett livscykelperspektiv. Läs mer om detta i menyn Om miljöindikatorerna.

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelat på energislag

Bild som visar Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelat på energislag 2008-2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket

I figuren för totala energianvändningen fördelad på energislag kan vi se att cirka 60 procent av den totala nivån utgörs av förnybar energi. Av de 120 TWh kommer 74 TWh från förnybar energi, 36 TWh från fossil energi och 10 TWh från kärnkraft. Vi ser också att den förnybara energin ökar samtidigt som den fossila energianvändningen minskar. I fossil energianvändning ingår kol och koks, olja och petroleumprodukter, natur- och stadsgas samt torv, fossilt avfall med mera. I förnybar energi ingår fast biobränsle, flytande biobränsle, biogas och biogent hushållsavfall.

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelad på olika branscher

Bild som visar Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelad på olika branscher 2008-2014.
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket

Uppvärmning av lokaler och byggnader (fastighetsförvaltning) står för majoriteten av energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn. Totalt sett stod uppvärmning för 77 procent av den totala energianvändningen 2014 medan byggverksamheten stod för cirka 13 procent.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej