Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Miljöbedömningar

  Översikts- och detaljplaner som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska genomgå en miljöbedömning. Syftet är att miljöaspekter ska integreras i planering och beslutsfattande för att främja en hållbar utveckling. Boverket har publicerat vägledning på PBL kunskapsbanken som handlar om miljöbedömningar för både översikts- och detaljplan.

 • Nyhet, Förebilder för handläggningstider

  Boverket har haft i uppdrag att sammanställa, redovisa och tillgängliggöra goda exempel på kommuner som klarar plan- och bygglagens krav på handläggningstider. För att få ett underlag till sammanställningen har länsstyrelserna rapporterat in ett material till Boverket som bland annat baserar sig på enkäter och intervjuer från länens olika kommuner.

 • Nyhet, Lagändring kommunal avtalssamverkan

  Genom nya bestämmelser i kommunallagen samt följdändringar i en rad andra lagar, bland annat plan- och bygglagen, PBL, finns numera en generell rätt till avtalssamverkan för kommuner. Lagändringarna innebär att kommuner kan komma överens om att utföra uppgifter åt varandra. Det är också möjligt för kommuner att delegera beslutanderätt till en anställd i en annan kommun. Lagändringarna gäller från den 1 juli 2018.

 • Nyhet, Lagändring verkställighet av bygglov, rivningslov och marklov

  En ny förvaltningslag trädde i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas. På grund av detta har det införts särskilda bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Även denna lagändring trädde i kraft den 1 juli 2018.

 • Nyhet, Nytt bemyndigande i PBL

  Den 1 juli 2018 ändrades plan- och bygglagen, PBL. En ny bestämmelse infördes som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer numera får rätt att meddela föreskrifter om standarder för detaljplaner, planbeskrivningar och grundkartor.

 • Nyhet, Ny förvaltningslag 1 juli 2018

  Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Syftet med den nya lagen är att reformera och modernisera reglerna i en ny lagstiftning och är ett steg i att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet.

 • Nyhet, Webbseminarium om regelförändringar

  Den 28 juni klockan 14.00 – 15.00 bjuder Boverket in till ett webbseminarium inför de ändrade regler som sker den 1 juli.

 • Nyhet, ÖP modell

  Boverket presenterar en första version av sin begreppsmodell för översiktlig- och regional planering. Modellen kommer fortsätta att utvecklas utifrån de erfarenheter som görs i den praktiska användningen.

 • Nyhet, Brandskydd

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om brandskyddade trapphus, entrésolplan, frångänglighet, utrymning via fönster, fönster i yttervägg samt solpaneler.

 • Nyhet, Ekosystemtjänster

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om ekosystemtjänster.

Sidansvarig: Webbredaktionen