Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Verkställbarhet av lov, startbesked och slutbesked

  Boverket har publicerat vägledning som handlar om verkställbarhet av lov, startbesked och slutbesked i PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Prövning av marklov och rivningslov

  Nu har vägledningen om prövning av marklov och rivningslov uppdaterats. Den nya vägledningen är mer omfattande än den tidigare och den innehåller även relevanta rättsfall.

 • Nyhet, Lagändring reduktion av avgift och förändrad beräkning av tidsfrister för handläggningen

  Den 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringarna avser nya regler om att byggnadsnämndens avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska reduceras om tidsfristerna för handläggningen överskrids samt förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräknas. Det införs även nya regler om skriftlig information som byggnadsnämnden ska skicka till sökanden eller anmälaren. De nya reglerna gäller för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan som inkommer till byggnadsnämnden från och med 1 januari 2019.

 • Nyhet, Översiktsplanering för ökad tillgänglighet

  Boverket har publicerat vägledning om översiktsplanering för ökad tillgänglighet i PBL kunskapsbanken. Om översiktsplanen innehåller tydliga ställningstaganden och riktlinjer gällande tillgänglighet och funktionshinder, kan dessa frågor lättare få genomslag i den efterföljande planeringen och i kommande beslut.

 • Nyhet, Buller i lov och förhandsbesked

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken om buller i lov och förhandsbesked.

 • Nyhet, Krav på byggnadsverk, tomter med mera

  PBL kunskapsbanken fyllts på med flera vägledningstexter om 8 kap. PBL. Bland annat har det tillkommit vägledning om kravet på god form, färg och materialverkan.

 • Nyhet, Webbseminarium - lov eller anmälan?

  Välkomna att se Boverkets tredje webbseminarium i höst – den 8 november kl. 14.00 – 14.30. Innehållet denna gång är "När krävs det lov eller anmälan?" Vi kommer att gå igenom vad som kräver bygglov och anmälan.

 • Nyhet, Översiktsplanering vid kust och hav

  Anspråken på Sveriges kust- och havsområden ökar, vilket ställer krav på ett större helhetsperspektiv i den fysiska planeringen på alla nivåer. Boverket har publicerat en vägledning om översiktsplanering vid kust och hav.

 • Nyhet, PBL kompetensdagar 2018

  Boverkets årliga dagar med PBL i fokus! Anmäl dig nu!

 • Nyhet, Parkering – verktyg för hållbar stadsutveckling

  Boverket har tagit fram en vägledning som handlar om varför parkering för cykel och bil kan vara en viktig del i kommunens arbete med att skapa en mer hållbar stadsutveckling.

Sidansvarig: Webbredaktionen