Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Brandskydd

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om brandskyddade trapphus, entrésolplan, frångänglighet, utrymning via fönster, fönster i yttervägg samt solpaneler.

 • Nyhet, Ekosystemtjänster

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om ekosystemtjänster.

 • Nyhet, När krävs tillgänglig hiss

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om när det krävs tillgänglig hiss.

 • Nyhet, Verkställa bygglov, rivningslov och marklov

  En ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas. På grund av detta införs särskilda bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Även denna lagändring träder i kraft den 1 juli 2018.

 • Nyhet, Webbseminarium om digital tillämpning av PBL

  Torsdagen den 31 maj klockan 14.00-15.00, bjuder Boverket in till ett webbseminarium om den framtida digitala samhällsbyggnadsprocessen.

 • Nyhet, Bostäder med gemensamma delar

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om bostäder för gemensamma delar.

 • Nyhet, Ytterligare vägledning om bygglov för byggnader

  Boverket har publicerat ny vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om lovplikt för tillbyggnad och om bygglovsbefriad tillbyggnad med balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdelar. I vägledningen om lovplikt för tillbyggnad finns beskrivande illustrationer till flera av rättsfallen.

 • Nyhet, Ny vägledning om bygglov för byggnader

  Boverket har publicerat ny vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om lovplikt för nybyggnad och för ytterligare bostad eller lokal. Den befintliga vägledningen om lovplikt för ekonomibyggnader har flyttats och uppdaterats med bland annat nya rättsfall.

 • Nyhet, OVK

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om OVK.

 • Nyhet, Så tillämpades plan- och bygglagen 2017

  Under 2017 ökade antalet antagna och aktualitetsförklarade översiktsplaner, men antalet antagna ändringar till översiktsplanen minskade. Ingen kommun redovisade att de under 2017 använt sig av den nya möjligheten att i detaljplanearbetet begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen. Den genomsnittliga handläggningstiden för avgjorda överklagade lov under 2017 varierade stort mellan länsstyrelserna, från 37 till 186 dagar. Det är några av resultaten från Boverkets årliga uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning som nyligen redovisats till näringsdepartementet. Redovisningen finns tillgänglig på PBL Kunskapsbanken tillsammans med öppna data.

Sidansvarig: Webbredaktionen