Bygg- och fastighetssektorns uppkomna mängder  av avfall

Bild som beskriver avfallens andel av utsläppen.

Inom byggverksamheten uppkom det under 2014 totalt cirka 8,9 miljoner ton avfall varav cirka 0,6 miljoner ton utgjordes av farligt avfall. Det motsvarar 31 procent av allt avfall som uppkommer i Sverige och 23 procent av allt farligt avfall. Cirka 56 procent av sektorns avfall återvinns enligt statistiken, men betydande mängder rapporteras inte. Naturvårdsverket bedömer dock att återvinningsgraden för bygg- och rivningsavfall sannolikt har nått EU:s och Sveriges mål på 70 procent.

Om Sverige ska nå de nationella miljökvalitetsmålen "God bebyggd miljö" och "Giftfri miljö" måste bygg- och rivningsavfallets mängd och farlighet minska samt hanteringen säkras. I första hand ansvarar byggherren för avfallshanteringen vid byggande och rivning, men även Boverket arbetar för att minska mängderna och minska farligheten i rivningsavfall som uppstår. Det gör vi bland annat genom att vägleda om Plan- och bygglagens krav om rivningsavfall. Plan- och bygglagens bestämmelser om tillsyn och kontroll vid rivningsåtgärder syftar till ett lämpligt omhändertagande av farligt avfall samt till att ge förutsättningar för återanvändning och återvinning av rivningsavfall.

Total mängd uppkommet avfall från byggverksamhet

Bild som visar uppkommen total mängd avfall från byggverksamhet 2012 och 2014
Källa: Sveriges officiella statistik, Statisktiska Centralbyråns webb. Klicka på bilden för att se den i störra format. Illustration: Boverket

Totalt uppkom cirka 8,9 miljoner ton avfall från byggverksamhet under 2014. Det icke-farliga avfallet uppgick till cirka 8,3 miljoner ton 2014. Det bestod främst av jordmassor, blandat bygg- och rivningsavfall, muddermassor, metallavfall samt träavfall. Det farliga avfallet uppgick till omkring 600 000 ton. Det bestod främst av förorenade jordmassor, mineralavfall i form av förorenad betong, tegel, asfalt och impregnerat träavfall.

Mellan 2012 och 2014 ökade mängden avfall från byggverksamhet med 1,2 miljoner ton. Siffrorna är dock osäkra eftersom exempelvis impregnerat trä från återvinningscentraler samt jord- och stenmassor som återanvänds på anläggningsplatsen inte ingår i de redovisade mängderna. Man kan se att det uppkom mer jordmassor och blandat bygg- och rivningsavfall samt mer metallavfall 2014 jämfört med 2012. Däremot minskade mängden muddermassor 2014 jämfört med 2012.

Den totala mängden bygg- och rivningsavfall har inte kvantifierats utifrån ett livscykelperspektiv som Boverkets övriga miljöindikatorer. Det beror på att det saknas uppgifter om avfallsmängder inom fastighetsförvaltning samt den avfallsgenerering som sker utomlands från produktion av importerade produkter.

Andel återvunnet icke-farligt avfall från byggverksamhet

Bild som visar andel återvunnet icke-farligt avfall från byggverksamhet  2012 och 2014 av
Källa: Naturvårdsverket (2012). Avfall i Sverige 2012. Rapport 6619. Naturvårdsverket (2014). Avfall i Sverige 2014. Rapport 6727. Klicka på bilden för att se i större format. Illustration: Boverket

Återvinningsgraden för icke-farligt byggnads- och rivningsavfall var cirka 51 procent 2012 och 58 procent 2014. Betydande flöden av bygg- och rivningsavfall saknas dock i statistiken, speciellt flöden där återvinningen uppskattas vara nästan total. Detta gäller bland annat krossad betong och annat avfall som återvinns och hanteras av mindre avfallsanläggningar.

Inom det nationella miljömålssystemet finns 24 etappmål som ska underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Ett av etappmålen heter "Ökad resurshushållning i byggsektorn" och innebär följande:

Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.

En förutsättning för att nå etappmålet är att avfallsflöden som i dag inte rapporteras kan tillgodoräknas vid uppföljningen av målet. Naturvårdsverket bedömer att Sverige sannolikt redan i dag uppnår en återvinningsgrad för bygg- och rivningsavfall på minst 70 procent, vilket därmed betyder att målet uppnås.

Naturvårdsverket arbetar aktivt för att åtgärda bristerna i statistiken för bygg- och rivningsavfall. År 2013 beslutade myndigheten bland annat att utöka rapporteringen i Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) för A- och B-tillståndspliktiga anläggningar som tar emot bygg- och rivningsavfall. Den utökade datainsamlingen väntas få effekt referensåret 2016, vilket rapporteras till Eurostat 2018. Naturvårdsverket har även föreslagit ett lagstadgat rapporteringskrav för cirka 750 mindre avfallsbehandlingsanläggningar (C-verksamheter) som tar emot avfall och asfalt för återvinning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej