Bygg- och fastighetssektorns energianvändning uppdelat på förnybar energi, fossil energi och kärnkraft.

Bild som beskriver energianvändningens andel av utsläppen.

Bygg- och fastighetssektorn svarade 2015 för en inhemsk energianvändning på cirka 99 TWh, vilket motsvarar cirka 31 procent av Sveriges totala energianvändning. Genom importvaror bidrar sektorn dessutom till energianvändning utomlands med motsvarande cirka 9 TWh.

En byggnads energianvändning definieras enligt följande i Boverkets byggregler, (BFS 2011:6 med ändring till och med BFS 2017:5):

  • Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning (Euppv), komfortkyla (Ekyl), tappvarmvatten (Etvv) och byggnadens fastighetsenergi(Ef).
  • Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för uppvärmning installeras,inräknas även dess energianvändning. Energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras i byggnaden eller på dess tomt och används till byggnadens uppvärmning, komfortkyla, varmvatten och fastighetsenergi räknas inte med i byggnadens energianvändning.

Hushållsenergi och verksamhetsenergi räknas alltså inte in.

Bygg- och fastighetssektorns energianvändning består huvudsakligen av energi för uppvärmning och transporter. Den totala energianvändningen i sektorn varierar från år till år, bland annat beroende på hur utomhustemperaturen varierar. Framför allt gäller detta energi för uppvärmning.

I det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" anges mål för energianvändningen. Där står att användningen av energi ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor ska användas.

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn 2008–2015

Bild som visar total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn 2008–2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket

Den totala energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn uppgick till cirka 108 TWh 2015 när importerade produkter inkluderades. Av dessa användes cirka 99 TWh i Sverige. Detta motsvarar ungefär 31 procent av Sveriges totala energianvändning samma år, vilken var på 326 TWh.

Energianvändningen i bygg och fastighetssektorn av både inhemsk och importerad energi uppgick i snitt till cirka 108 TWh för perioden 2008-2015. Energianvändningen för 2015 ligger således i nivå med genomsnittsvärdet för hela perioden, men drygt 3 procent högre jämfört med 2014.

Bygg- och fastighetssektorns energianvändning har beräknats utifrån ett underlag från SCB. Användning som kopplas till import har här beräknats som om produktion skett i Sverige. Beräkningarna är gjorda utifrån ett livscykelperspektiv. Läs mer om detta i menyn Om miljöindikatorerna.

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelat på energislag

Bild som visar Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelat på energislag 2008-2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket

I figuren för totala energianvändningen fördelad på energislag kan vi se att cirka 60 procent av den totala nivån utgörs av förnybar energi. Av de 108 TWh kommer 66 TWh från förnybar energi, 35 TWh från fossil energi och 8 TWh från kärnkraft. Vi ser också att den förnybara energin ökar samtidigt som den fossila energianvändningen minskar. I fossil energianvändning ingår kol och koks, olja och petroleumprodukter, natur- och stadsgas samt torv, fossilt avfall med mera. I förnybar energi ingår fast biobränsle, flytande biobränsle, biogas och biogent hushållsavfall.

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelad på olika branscher

Bild som visar Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelad på olika branscher 2008-2014.
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket

Uppvärmning av lokaler och byggnader (fastighetsförvaltning) står för majoriteten av energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn. Totalt sett stod uppvärmning för 75 procent av den totala energianvändningen 2015 medan byggverksamheten stod för cirka 13 procent.

Ökningen av energianvändningen i hela sektorn mellan 2014 och 2015 beror främst på att fastighetsförvaltningen-uppvärmning har ökat. Energianvändningen för fastighetsförvaltningens övriga delar har minskat lite medan energianvändningen i byggverksamhet har ökat något.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej