Om miljöindikatorerna

Boverket ansvarar för att bygga upp och sprida kunskap om bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan och utveckling. Det framgår av förordning (2012:546) med instruktion för Boverket. Det gör vi med hjälp av ett antal miljöindikatorer som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och som täcker in sektorns mest betydande miljöpåverkan. Indikatorerna bygger på tillgänglig data.

Boverket använder följande indikatorer för att följa upp miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö:

 • utsläpp till luft av växthusgaser, kväveoxider och partiklar
 • energianvändning
 • användning av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter
 • uppkommet avfall.

Miljöindikatorerna visar:

 • hur stora utsläppen eller användningen är i bygg- och fastighetssektorn
 • hur stor andel av Sveriges totala utsläpp eller användning som kommer från bygg- och fastighetssektorn
 • utvecklingen över tid.

Miljöindikatorerna visar miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn ur ett livscykelperspektiv, vilket innebär att vi utgår från en byggnads livscykel när vi beskriver sektorns miljöpåverkan. Därmed ingår miljöpåverkan från samtliga skeden och aktiviteter under året – produktion och byggande, drift av den färdiga byggnaden, rivning, återvinning samt transporter.

De olika skedena i byggnadens livscykel.

Bild på de olika skedena i byggnadens livscykel
Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Statistiken över uppkommet avfall är än så länge bristfällig. Därför utgår inte den redovisningen från ett livscykelperspektiv som för de andra indikatorerna.

Utsläpp från importerade byggprodukter redovisas särskilt.

Läs mer om miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv

Avgränsningar

Boverkets miljöindikatorer redovisar inhemska utsläpp, inhemsk användning samt import av varor och tjänster, vilket illustreras i figuren. Export av byggprodukter ingår däremot inte, eftersom vår avsikt är att redovisa miljöpåverkan från sektorn i Sverige. Hushållsenergi ingår inte heller.

Systemgränser för Boverkets miljöindikatorer

Bild på systemgränser för Boverkets miljöindikatorer
Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Läs mer om tillägg för import

Metoden

Boverket har med hjälp av Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Statistiska centralbyrån (SCB) utvecklat en metod för att beskriva miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn. Metoden bygger på liknande analyser som tidigare gjorts för energisektorn och jordbrukssektorn.

Våra miljöindikatorer baseras på Statistiska centralbyråns (SCB:s) miljöräkenskaper, som beskriver sambandet mellan ekonomi och miljö. Det gör det möjligt att se olika branschers miljöpåverkan, till exempel hur mycket bränsle en viss bransch använder i sin produktion eller hur mycket utsläpp till luft en viss bransch genererar.

Läs mer om metoden

Branschindelning

Bygg- och fastighetssektorn representeras av branscherna Byggverksamhet (SNI 41–43) och Fastighetsverksamhet (SNI 68) enligt miljö- och nationalräkenskaperna, där SNI är standard för svensk näringsgrensindelning. Boverket har beställt en uppdelning av SNI 41–43 för att bättre kunna redovisa miljöpåverkan från byggnader. Boverkets miljöindikatorer redovisas uppdelat enligt följande:

 • byggverksamhet (exklusive anläggning av vägar och järnvägar)
 • fastighetsförvaltning (uppvärmning respektive övrigt)
 • anläggning av vägar och järnvägar (endast öppen data)

Läs mer om branschindelning

Övrig indelning

Indikatorerna redovisas i figurer enligt följande:

 • totala utsläpp (inhemsk produktion plus import)
 
 • totala utsläpp fördelat på branscher:
 •  byggverksamhet (nyproduktion/rivning)
 • fastighetsförvaltning övrigt (renoveringar/ombyggnad)
 • fastighetsförvaltning uppvärmning
 •  total användning (inhemsk produktion plus import)
 
 •  total användning fördelat på branscher:
 • byggverksamhet (nyproduktion/rivning)
 • fastighetsförvaltning övrigt (renoveringar/ombyggnad)
 • fastighetsförvaltning uppvärmning

 

Läs mer om indelningen

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej